Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 341 342 343 344 Js .li. u-roeneveid. majoor van Politi (II. J. van .^eeuwen) Ter. 'Vrijwillige Brandweer van Soest" te Soest. ji ttooi j Spoorstraat 20 Soest. Korte 1 n n o u vraagt namens een comité ontheffing v de "bepalingen der 'inkelsluitingswet voor het houden van een bazar op 11 en 12 April a.s. ten bate van een hulpkerk op Hees. Voorts wordt toestemming ge- vr: lagd tot het houden eener verloting brengt verzoek lemoen Oevolge den weg kamp i s terzake rapport uit over een mondelin0 van een woonwagen-bewoner ^e- .Karms, van wiens woonwagen het door een gemeente-arbeider ten- van den slechten toestand van voerende nu. r het woonwagen- gebroken, om betaling van de te maken kosten(Ongeveer f.10 verzoent het daarheen te willen leiden dat een vertegenwoordiging der brand weerver ceniging, al dan niet in het bic zijn van een of meer leden van het col lege van Burgemeester en 'iethouders, een mondelin onderaou^ kan hebben met den directeur van de ongevallen-verze- kerings-maatschappij "fatum' (of iemand die zijn plaats kan innemen) omtrent aan te brengen wijzigingen van de polis der verzekering van leden der vrijwil lige brandweervereeniging vervoer m heer aei brengt bezwaar in tegen een zwakzinnige kinderen door d 1 Oriep per au uo ,'ordt het nieuwe plan inzake vervoer 'per auto toch goedgekeurd, dan verzoekt hij billijkheidshalve een derde deel der begeleidings-kosten hem toe te ken nen. verzoent ontheffing van net bepaalde in artikel 14 sub c. der bouwverordening, voor den bouw van een garage, op het perceel, sectie a.2327, behoorende bij het op te richten blok van 3 woningen, waarvoor reeds ver ,unning i bij besluit llo. I/742. Omtrent uit bracht door last met de v n 27 februari vei" le end j.1. le afö verzoek wordt advies uitge- den technisch ambtenaar, bc leidin0 van bouw- en wonin^ toezicht, ad. 2 maart 1934, Ho.3/10, waarbij voorts de aandacht wordt ^eves- tigd op het verleenen van ontheffing v- het bepaalde in art.15 der bouwverorde ning voor den bouw van zblokwoninge de V l|3eslote iede voo: het hoo: daa: peslotej ten, da me t 0cian vaj L-Iaatsch: ^emeesti "turen c ;geno uit Je ver0: Iroe handi ae c 1 -gen he In het a aet ..er wel gar be toeko berijden ien toe0 öOcSü. Oi'l Lr 1 vr 0. -ij I*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 181