/Ju. /fsv 4 j-y< BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen je- ten- i van iön- i de 1 1^- *V Leiden [•and iet "bij-S et col- =rs, en met perze- i einand rent e polis ijwil- j de verzoeken v;ordt gunsti., beschikt :etr besloten wordt: ie. de schade ad f.10,-- van o^eeutewege te vergoeden, 5.. voorts den '.'ethouder van Openbare .lerken te machtit het ^edeelce vin den niet an -*.e ^jameenoe ^0000* hoor end e in beteren staat te brengen en de kosten daarvan voor rekening der gemeente te nemen. est fee- oerich- fr et noï ie -e rip. nre k-i n- Lesloten wordt de brandvieervereeni een, dat n -ar het oordeel van het college de besprekin jen met de Verzekerings-a. atschappij zullen moeten uit- Af i ;aan van de zijde der gemeente en dat besloten is met uej daatsch .ppij een verg ;.aerin0 onder leiding v: n de Bur gmeester te beleggen, waarin afgevaardigden van de Be- 1 turen der beide Brandweer Teireenigingen zullen ,;oruen uic^enoodigd. oei er ae. iroer erzoeivs deel te ken- alde i ening he t de bij ingen le end le af" uitge- aarbe woning /10 geve S" fing v - erorde- w onin èe vergadering besluit het door haar ingenomen standpunt te handhaven en niet goed te keurenf dat de overeenkomst ..et vjüittooy eenzijdig rordt opgezegd. K egen het verleenen van de ontheffing bestaat geen bezwaar. In het algemeen wordt ten aanzien van de bebouwing van l? «Jj. het Kerkpad het 'standpunt ingenomendat bij de woningen v jJ iel garages mogen woraen gebouwd, doch dat de bouwers ofj ie toekomstige eigenaren moeten worden ingelicht dat he* oerijaen van net nernpaa met den toegestaan. automobielen nimmer zal wor(- .115 V - 3\^et 11 en ïloicer.. i JQ- )ting 311 O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 182