Volg num mer Afzender of voorsteller Datum -+o 347 343 349 Inspecteur Lager Onderwij s De Voorzitter. e /oorzi 1 3 5C Tecnn. unütenaar Openbare Terken. Korte inhoud üaaraan o.a. als voorgaarde zoude diener^ te worden gesteld grondafstand voor ver- breeding van het Kerkpad tot 10 of 12 j deelt mede aat door het bedanken van d. neer .L.Bus'cn Is raadslid voorzien moet woruen in de vacature der onder- scheidene raadsoommissiën heeft baen bezw ar tegen een tijdelijke benoeming van X.R. u-root tot tijdelijk onderwijzer a .n de school aan de Beetz- luan, zulks met ingang van 8 j.mart 1934. deelt mede persoonlijk bezwaar te hebb tegen verpl -atsing van het politie-bu- reau naar het perceel Steenhofstraat 6 en blijft als voorloopi^ aanbevelen het plan in gemeld perceel te vestigen het kantoor van den Gemeente-OntVuJager en C.i ambtswoning van den gemeentebode. Uit oea inmiddels ontvangen rapport van den tec.i nisch ambtenaar Openbare Terken dd. 14 haart 1934 no.830 blijkt, dat de kosten van het bouwen van cellen globaal f2GG zullen bedraden. Leze rosisen zijn te hc om de overplaatsing van het politie-bu- reau, als zijnde voor de toekomst een tijaelijke maatregelte rechtv^ardigenJ deelt de vergadering mede dat op 19 Mei a.s. een groote vliegdemoustratie zal worden gehouden ten bate van het Peli kaan-Comité. Hiertoe zijn reeds bespre kingen gaande met officiers... der Lucht- vaartafdeelingGebleken is, d-,t van cm. «ijae van net Colxe^e medewerking zal worden gevraagd voor het nemen van enke le maatregelen, als afsluiting wegen,ew-j zendt dvies tot uitbetaling v n den eersten termijn der aannemingssom be treffende het rioleeren, verbeteren en aanleggen van uen Ossendamweg en het brengen van een pakl ag in Br .amwe0 BuiBWtf en Verlengde Postweg overeenkom-) stig bestek rio.ó dienstjaar 1933? zijnd 4C van (f.45370,-- - f.l350,--y is f17.40b Beslote bieden lid coü at I Tot tij ordt i De ver^ bereide meente- overige woning In het ting e. bij het Lesiote •-i o i belang de t bet 17. c.' ^OOPZi. LftïëJ? I! og '0O6Ê i.0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 183