*n/± dienen or ver- f 12 - van cud irzien ider- lelij ke aijfc beetz- :t 1934 i xieb c c, e-bu- xat 6 Len het m het sr en Uit eea Len tecj id. 15 hosten L f20C 1 te ho bie-bu- b een xrdigen. 19 Me i 3 zal Peli- bespre- j^ucht van de zal in enke egenen. aen "be ren en het «eg reenkoï - zij nac is BESLISSING Aldeeiing Aanrmerki en No. ngen Besloten wordt den raad de volgende aanbeveling bieden openbare ui ze o Oiiüiii s s 1 e Uitbreidingsplan Grondbedrijf er kver s c haf f ing Strafverordeningen S-.laris Commissie (ad xioc) ierken de heer Stroband 113. J.iTooder j..i,ae bruij. Stroband 0trobana 3trob-,nd. ,'ot tijdelijk onderzijzer sordt ingaande 6 Maart 1934 00 est ;.,n de O.b-i. school Beetzlaan benoemd K.R.Groot, ;onende Je vergadering besluit een voorstel aan den raad voor te bereiden tot verpl;. atsing v,. n hot nantoor van aen Ge meente-Ontvanger naar perceel Stceniiof straat 6 en net I X overige gedeelte van het perceel te bestemmen tot ambtsf woning voor aen ^emeentebode. In het voorstel tevens het nooaiöe crediet voor inrich- tin_ e. op te nemen, -mn ont erp-voorstel ;;ordt lsno|; bij het College ingewacht. Besloten wordt den Burgemeester in deze volledige m-cm timing te geven namens het College te besluiten in het belang van het welslag'en van aen Vliegda0. f Jj- Tot betaling van den eersten termijn ad f.17.408,-- le I"."Bitumenwe, te Utrecht, .orat besloten. aam 1 Li c ft n Tl tl n f! V uy V h O O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 184