Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer 'Korte i n n oud 351 n crp -353 p4 355 Voorzitter Voorzitter Techn» Ambtenaar 3ou en 'oning- toezicht H.j .F.Horn, Te ckn- ii iot-n: ar Bouw- en 'oning- to ezicht I deelt mede, dat m kennisneming van la11 overlijden van de Koningin--.oede 1 00 lieden 20 art 1934 liet navolgende telegram is verzonden: "Hare majesteit de Koningin en Hunne koninklijke d,oot _.aeó.eï>| de- Prins en ..e Prinses der Hederlanden met grootesmart vernam he bestuur en (ie bevolking va overlijden van onze _elisf Hoeder. Reeds de laatste d ziekte en oolc thans in dez rouw leeft de bevolking ge de beproeving relme Ure - familie en het dierbaar Va wordt opgelegd. t gemeente- n Soest he de oningi agen van e d; gen v heel mede. oninniijne dBrland Het üemuï me secr moaris Batenbur, van o 0 -s1 Je liurwe.. ester u-. Jemeth. Voorts zullen te half tien de drie tor. .lokken een kwartier uur luiden terwi j - [7 n uit alle ^emeentegebouwen als be- jijs van rouw de vlg half stok worat begrafenis, terwijl de I orzitter over weegt een bloemenkrans van het g bestuur op het ^raf te emeente-| leouen. jstelt voor den erfpachtscanon van het 'perceel H.no.l644 voor het jaar 1934 evenredig te verminderma en nader te be halen 00 f.o,37* bericht, dat van het aan H Schipper ver huurd e perceel".no •35<- jrout2-o23 —z een 0edeelte md 9^5 jeste.id is voor binderspeelplaats toezegging tot afst .nu van grond eiaii een .-l -araoer .e^ in, omaa0 ^een verbeteringen aan den mg zijn aarge- bra ent adviseert naar aanleiding van het ver zoen van J.3 ars om een strook, ^root 00 0eveer $00 .2 van het- perceel E#no.2llp 0eletoen tusscnen Ver.1. P.ostwe^ en /erl. School weg voor f.5-2,51--*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 187