Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 35- 357 359 3 ou •W.huin jr. Soes .Juin Soes' ïechn. .mnbtenaar doenbare Temen. Voorzitter Voorzitoer protesteert met ule...i tegen het dictato- risch optreden van den nieuw benoemden Schoonheids-consulent, den heer J.Lon- don, en verzoexct burgemeester en Wet houders hem in de gelegenheid te willen stellen een en ander nader toe te lich ten vraagt door tusschenkomst van den 3ecr. taris teruggave van de door hem in de gemeentekas gestorte waarborgsom voor aanleu van waterleiding in den Braamwe,. en wel om reden dat de leiding blijkt productief te zijn. hoor huin is gestort 75 van f.870,-- of f.ó52,50» Volgens opgave der Water leiding l,_ is tot heden ontvangen me- gens opbrengst waterlevering f.4.6,55. zoodat nog is te garandeeren aan water verbruik f.225,95* bedrag zal in 1934 zeer zeker aan water verbruikt v;oi den vraagt nog een crediet van f.083,-- voo verbetering L'olenweg van den Soesterengweg en de; stelt voor het gemiddeld bedrag per lus: ling voor de vergoeding als bedoeld in .art. 1C1 der L. et over het jaar 193 I te doen bepalen als volgt: If.20,38 voor gewoon lager onderwijs f.13,84 voor de school m/d Bijbel aan j den Driehoeksweg (van 1 Januari - 1 April) f.33,05 voor uitgebreid lager onderwij ...t h-t ^estuur der Sticht zijne vergadering van 19 cu.elt meae, c llatuurbad in zer heeft besloten als volgt: Ing ?.ande 1 April 1934 tot oacimeeso- in vasten dienst te benoemen den la J.C.Jeervliet tegen een salaris van f.152,-- per maand; he aldus benoemde badmeester als proef voor het komende badseizoen belasten met de algemeene leiding 0. het bad en hem gedurende het badsei zoen voor de leiding een extra vs go'eding toe te kennen van f.5,-- weexc; Je administratie en boekhouaing van le 2e 3e. 3 n J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 189