y,v/r. /H*. '33- BESLISSING Afdeeling Aanmerkj en No. a ïseeren ekken de 3 rege- in art. onder- dere la ging van uitgaven! Conform het voorstel wordt besloten met gelijktijdige goedkeuring van de ontwerp voordracht. cL - is eg 20, te van het 'verorde- :kel woon aan den nd ge- 103 en g te ver- gestelde trole werken maakt van den ■De ontheffing wordt verleend onder voorwaarde van stor- 1? Iting van een bedrag groot f.243,75 in het wegenfonds. di'" ■erleggin^ aange- tuari 3^- ,4 uit de Van het rapport wordt kennis genomen en naar aen leiding daarvan besloten als volgt: le. aan den Technisch Ambtenaar Openbare ./erken en den gemeente-ontvanger de opmerkingen maken waartoe het- rapport aanleiding geeft; 2e. aan den Technisch Ambtenaar 00 te dragen mede te deelen het aantal en de soort der in het magazijn aanwezige voorraad keien en rioolbuizen met opgave van de waarde der voorraden volgens de magazijn-ad ministratie en de waarde welke daaraan op het oogen- blik is toe te kennen; 3e. afdeeling ïinanciën op te dragen een verrekening op; te stellen van het tegoed van den gewezen boekhou der en het nog door hem aan de gemeente verschuldig de bedrag. opgave wordt goedgekeurd. Door den Technisch Ambte- laar Openbare /erken zal getracht moeten worden den [aannemer te bewegen de asbestbuizen terug te nemen te lgen een door hem te stellen bedrag en dit bedrag in min dering te doen strekken van de nota. Aangezien de aanvrage voldoet aan de voorwaarden van y* r subsidie verleening door den haad vastgesteld, wordt besloten bij den raad het voorstel tot subsidie toeken- r ning in te dienen. L.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 18