)iy I dictatv noemden J.Lon- n et- e wille., te liet- BESLISSING Afdeeling en No. z.-.n re cl mant te verzoexc en zijn n: er e tueliclitin^ rid- I te lijk "bij net College in te dienen. V -U' 3 Aanmerkingen en 3ecr. in de m voor Braamwe, blij kt 070-- ater- _,en we- 4-3Ó 7 5 n water- 3.1 in - en per 1. jeld in -ar 193' ijs Ja nu ar. iderwi.; 0 t x c ls. ./i-ij ran 19 estai den I .ris v I 1 als izoen idirio baaso ra ver [In afwijking van ïiet verzoek wordt besloten tot terugbe-j yx liug van 4góp_. zijn:.; iiet be^rJ ar - terverbruik do r de L; is ontv ngen. liet restant van de waarborgsom Kli 6xCiciVan 0.6 ^cirn 'G i c blijft bescxiikb ar ;ot Besloten wordt liet bedrag a.a f.óo3»-- te verantwoorden jf onder de uitg ven werkverschaffing en aan den raad ver- 1 hooging v-.n het credieo .an ce vragen» In afwachting van ..iet ra .dsbesluit lare aan de öoekhou- ~ing Openbare .erken mede te deelen d t ue kosten als door den 'Technisch Ambtenaar bedoeld, gebracht .kunnen orden ander ae uitgaven werkverschaffing ti luonform hoi voorstel .an den r ad te Lviseeren goeding vast te stellen. i.e ver- V Jj ia., van de vergaderin_ kan zien v ere enig en net de besluiten van net stichtingsbestuur en b sluit hiervan kennis •ien aan net bestuur "Ge .e- li j. X xC G h C11 r.j ~ri

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 190