Volg num mer Afzender of voorstelier Datum 3 ol 3 62 363 Gemeeate-secreta ris. Voorzitter Gedeputeerde Jos ten dezer provin cie Korte inhoud ae stichtin^ te doen ^escnieden op de 4e afdeeling ter secretarie, waar' voor de stichting z 1 ver0oe^en -en bedrag van i'.4C0,-- ten bate van de gemeentekas. t in de vergadering .net bezwaren te J 'jze v-.n beoordeeling der bouwvergu.J KO ie nin0en. Het is den heer de Bruijn per soonlijn gebleken, dat het beoordeelen van de plannen door één persoon niet 0,; eene goede wijze kan geschieden. Hij maakt bezwaar tege.. de [oor hem namens een dame ingezonden bouw oeekening van een huisje aan den Stationsweg en vraag;] bot College een onderzoek te willen in stellen naar de behandeling van zijn bouwaanvrage (Voorts beklaagt de heer de Bruijn zich over de behandeling van den heer Londcm. Tevens deelt c.e heer de Jruijn mede, dat ie ambtenaar bij gouw- en "onin^toezic. zich niet inl at met het werk van den beer kondon en zich uitgelaten heeft dat ie wijze van .erken door oen persoon d a 0 vr;.a0t of hes niet gewen sent is het terp-uitbreid nL splan evenals vori,- tegen brandschau.e ten bedroegen toen ;e verzekeren. 0 n u- j 1^6 ICOS- aeelt mede, dat de heer Bondon voor zi^-l (terkzaamheden, verbonden aan de beoordeel ling or bouw anvragen als vergoeding een presentiegeld vraagt van f.5,-- per xiiddag uitmakende ongeveer f.ló,-- per naken enkele opmerking en ten aanzien va::| ie door Burgemeester en "'ethouders inge-| iiende opgaven met betrekking tot de fi-" lanciëe'le verhouding tusscken rijk en oen r Q e H- 63 p ruijn emoei". Lan ij i tijken grerands lezen s daar t fle dici meuren, Leeft d Leelt n Le heer fzing va he Voor j 10 016 bat ae ~j mi 'i^U.1 J iu. J>0 - S jj -L10 i «2^ 0 0 iv.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 191