'Moft. J- Afdeeiing Aanmerkingen u.1 e"v"eii ijü g c.-jc t i e u )e ,'oor zitter te0t, dat 3urgemeester en tnoucmr s ten >lo ote nu inzage aer advx e z e ..60oen i>t ae stukken worden ingew ,cht. besluiten, zoo- Ie Voorzitter zegt ecu onderzoen toe. i J(l >e Heer van hoesel zegt, na liet vertrek var: den heer de j ïruijn, dat aij zich niet ..iet net aesthetiscu _edeeltè i jeuoeit. Je heer nondon krijgt de medewerx:in0 bij het in .ijzen van de plaats naar _ebouv;d wordt en het be- cijken van het plan uit bouwtechnisch oogpunt, na ae reranderingen door den heer London aangebr .c..t» liet gaat Lezen ambtenaar buitengewoon naar zijn zin, doch hij ve claart aan den he.r de 3rui3n wezegu te nebben, tU t lij Le dictatoriale m ent van den neer :euren, omdat zuli.es aanleidiii^ isex't de heer -.onaon lies te ze^ iesloten wordt het ontwei' ■en. ■uitbreidingsplan te verze-.e- et dit voorstel wordt genoegen genomen en beslot tui aan! I? ien raad credlet te vragen. iesloten wordt ae Gedeputeerde Staten e.n xntwoord te zenden overeenkomstig het door de 4e afueelin^ ter se cretarie opgemaakt ont erp. wil» jJü iiwör v; n Oi,^] .eelt nog mede, dat de architect van net plan, daarover :C heer do Jruijn tien bealna^tae teekening op .nwij ;ing Vu.n den ue«r London tal njzigm,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 192