Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n h o u 3ó5 3oo 307 3 309 1Selderbeen .nas ter dam. ïechn. mnbtenaar openbare t erken. diverse leden aèr i(ed.van urroote bezinnen en j. hogervorst xJecnn. Ambtenaar mouw- en oning- toezicxit me Voorzitter. jvraagt alsnog vergunning eot de reeds to Is tand gebrachte wijziging van het trot- jtoir voor zijn perceel aan de /an -eede- jstraat jae iechnisch -ambtenaar, belast met de leiding van den Jienst Openbare .erxcen [verwijst naar zijn te dezer zake reeds itgebracnt rapport aa. 2ö ...ei 1933* bericht omtrent de door A.H.Uylenhoed [te Amsterdam gestelde voorwaarden inzam Ifstand v :.n een strook groot 190 12 van het perceel l.no.20óó ten behoeve van cen eventueele verbreeding en doortrek king van uen «'erl. Postweg. verzoeken in aanmerking te mogen komen v or verstrekking van rundvleesch in blik. biedt ter behandeling aan een verzoek os. bouwvergunningvergezeld van de noodi_,e teekeningen en adviezen. jstelt voor op 27 maait s. zijnde de [begrafenisdag van ae ,..onin0in-...oe- der de diensten van de gemeente ten te=- ken van rouw te sluiten, upreker deelt [mede dat de minister van Oociale Zaken op aandringen dezerzijds als uitzonde- jring heeft toegestaan, dat ook de werk verschaffing uien dag wordt neergelegd, voorts zullen ae O.L.scholen vanaf lü uur v.m. gesloten worden en zal aan de hoofden der scholen verzocht worden in het eerste lesuur aan de kinderen de be-| jteekenis van onze geliefde ..oning in -loe der voor volk en vauerland voor te hou den. zenslotte deelt de Voorzitter mede dan hij en de secretaris op 23 haart j.1. ten paleize in uen maag namens de gemeen te een rouwkrans nebben ne ,eslo'c Iverlee recogn grond. geslot dat he leenen genaar in die; -eslott vleescl ■elk gei oeslis; me secj uen cox voorkoi -elet c waar 0 sordt c ;ordt l |_>e vooi stemmir.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 195