n/ reeds gu et trot- 3.n -eede' net de erken e reeas 1933- 3nnoed sn inzam re van 3ortrek- 1 komen :n in ii' z 0 e k oü noodiue ide de ;in- .oe- ten tee* deelt Zaken zonde- e werk gele .af lü aan de a en i h n de be gin-, 10 e- te hou- de ddt Jvl. e genieeh BESLISSING Af deeling en No. Aanmerkingen esio'cen wordt de vergunning tot wed er opzeggen* toe te iP *h- verleenen onder verplicnting van betaling van f.0,25 2W1 recognitie ter verïekeljiag van net eigendom van den j ,.rond. ,esloten wordt den feciinisch Ambtenaar mede te deelen, j [P tM< Idat net College niet bereid is zijne medewerking te ver}- g la enen tot net aanvaarden van den grond, indien de ei- genaar de voorwaarde stelt van aankoop, en machtigt hem in dien zin den eigenaar te antwoorden. _>esloten wordt niet tot eene lgemeene toekenning van vleeschbonnen aan groote gezinnen te oesluiten, aoca elk geval afzonderlijk te beoorueelen en daarover te beslissen. oe secretaris wordt gemachtigd in deze na auvies van den controleerend ambtenaar te hebben ingewonnen in voorkomende gevallen een vleeschbon te verstrekken. -elet op het schrijven van gedeputeerde otuten ad. 2o haart 1934, Le afd. 110. 853/549» waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt besloten de aanvrage no. 1/888 in te illigen. ae voorstellen van den Voorzitter hebben de volle in stemming van ae vergadering. 3/ y 5 \P «y i. j ia.2 VS.ll t id

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 196