Volg- num- mer I Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud TeCiin. .ambtenaar 3 oud- en oning- toezicht '.Clysl ber Soes 3vstuur ner ;0- ;.iingstichting "Ons Belang" te a.fdceling Belas- tin,, en. Politie l>ocst biedt ter b eiiand .lin,_ an eenige ver ver, ,n;- ld va. ...e noodi^e teekeningen en adviezen. sjrocid zijn mineur mg uit o»er net feit dat zijn sohilderaerk van net per ceel van .^.J.J.de Ruiter afgekeurd is luaruoor 1'- Je. ;oonb .rverklaring niet .ïordt afgegeven. Je Technisch Ambten .ar belast met de leiding van Boa n onin. toezie o orengt hierontrent rapport uit bij senrijvm d u3 -art 1934, no. gC/A dringt aan op de behandeling door de. Raad van zijn' verzie, inzake nuisnum. rin0 en afbouw van zijn perceel. gee ...ntdoora op het scnrijven van en etnouders van 8 haan 1 ;3'4 inzake exploitatie der jonin^en van zijn complex te Sos3terberg -n z. gaarne in de gelegenheid ai orden geste-, zijn antwoord mondeling toe te lioh^éü biedt net voljaarskohier 1934 der hon u en, os is. sting ci n r apporte ert dat net waarschuwingsbor. het elk is gepl:ut s an ne c 0eoxn den hoorderaeg oij de St xouier slaan aouae behooren te Tioraen ^eplaatst oiü aen Heuvelvieg en geeft voorts in over- isegin,_. den Raad vo r te stellen in he belang van ae veiligheid van het ver keer den geheelen hoorden, eg Oeslot:a te verkl ren voor het berijucn —et vi of me^rwielige voertuigen en iel in de richting 31>daoudcrsla x naar de Vrede hof str.vtzulks onder intrekkin^ v .n zijn besluit, ld.- 13 Januari 1928. .._bi .rei i.Iü £JX 0 jl u i.ii b J C U O lAa v -wxl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 199