33 37 33 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n n o u 33 34 35 Directie der Ued.i Spoorwegen. '5.ftennicken. U.V.Utrechtsch Ad ver t ent i eb lad Soest. G-ed. Staten. Gemeentesecretaris J. G.Hedeiiian jRerlc- pad Z.Z.22 Soest. deelt mede dat een tweede waarschuwings- "bord zal worden aangebracht hij den ovei J weg nabij het haltegebouw Soestdijk. verzoekt in zijn vergunning en het af schrift daarvan aan te teekenen, dat zij ook zal gelden voor een tusschenlocali- teit, groot 15 M2. verzoekt vergunning tot de oprichting van een bedrijf voor het vervaardigen van reclameplaten en drukwerk, in het perceel i.Iiddelwijkstraat 21kadastraal bekend gemeente Soest,in sectie l.1833» Blijkens mededeeling van het districts hoofd der Arbeidsinspectie behoeft het hem toegezonden ontwerp GEBIT IIJZIGIIIG om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Veiligheidswet, niet onmo gelijk te maken. informeer en naar den stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van een ontwerp-uitbreiaingsplan en neemt eenige maatregelen in verband met het geven val toestemming tot het verleenen van bouw vergunningen. deelt mede,dat hij ingevolge de opdracht van het College een onderhoud heeft ge had met de Directie der 'aterleiding My te Utrecht betreffende de uitbreiding van de waterleiding in den Braamweg, las weg en omgevingwaarvoor bij het Colleg verzoeken zijn ingekomen o.a.van Duin, Buitenzorg en v.d.Broek. De Secretaris kan mededeelen dat de hy.bereid zal zij de leiding uit te breiden in dei Braamt vervolgens in denBricaweg en verder in den Plasweg tot de bestaande leiding ir. den Heideweg.Deze leiding zal wegens de plannen tot woningbouw aan deze wegen spoedig blijken rendabel te zijn. De Se cretaris geeft in overweging aan de I'iy. te verzoeken deze leiding aan te legger, zonder garantie van de zijde der gemeen te. Hierbij merkt spreker nog op dat de Hyzal verlangen,dat de Ericaweg als zijnde een zandweg onder een zoodanig profiel is of wordt gebracht,dat de lei ding bij definitieven aanleg/niet meer behoeft verlegd te worden. van den w^ zendt een plan tot stichting van een ka: toorgebouwtje met wachtlokaaltje voord autobus tegenover het gemeentehuis.De Techn.Ambt.belast met de leiding van Bouw-en Joningtoezicht brengt hierom trent rapport uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 19