Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 4i 376 3 77 373 379 3 oG urnuemscne auer- >ij .issur.. ntie- 1 ut sein .•'pij -'ie 1T - dê-rïand en van lu43 Bestuur van 5o es tereer s Bloei. Bestuur van Soes- torberg's Bloei. hamsters van binnenl nasche naken en Pin me ie in. zendt een opgc ve van de opbrengst dei" viaterlevering in 1933 over de uitbrei dingen van iet buizennet der aterlei- ding, vvaaromtent door de gemeente gedu rende 5 j&ren 15 3 der aanlsgkostoii zijn Oot .rand„erd. Uit net bijgevoe0d overzicnt blijkt d g t/3i 19j3 an gemeentelijke garanties u verschuluigu waarvoor is ■gereserveerd I .9Gge ,4-, II $7 -9»^~ vraagt toestfc.x.iing tot plaatsing v.n een reclamebord ..ciit-r net pand v. n d Goöp. JB-ndbouwvereeniging a/"i Toren straat. Be Technisch ambten .ar bei .at met de ieidin0 v n Bouw- en Toningtoeziebt - de Inspecteur ii Politie nebben geen bezwaar to^en urne gl -taing. verzoekt uitbreidin0 der straatverlic. ting aan de Banningstraat en de straat verlichting te Soesterberg te laten branden tot alm» 1 uur v.m. verzoekt over te an tot de inatelli.g van een kosteloozen vuilnis- en ophaal dienst, en, zoolang de bestaande op haaldienst wordt gehondh ,ai'd, zoodani ge maatregelen te treffen, dat er een vaste route op v st^estelde tijden oorj 0ereden en een duidelijic hoorbaar sig naal wordt gegeven als teeken dat ue vuilniswagen in ..aatocht is. zenden afschrift van hun uitspr .au op een door den Commissaris der nonin0in in deze provincie en den r ad dezer ga meente ingesteld beroep togen het be sluit van gedeputeerde staten dez-r provincie i. 29 art 1,32, 3C- afa. no. IGG5/7Ö9 tot vaststelling voor de ze gemeente van net beur g in art.42» 3e lid van het 1Jvan 4 l.ov. 1929 (Stbl. no.470) voorgesteld door de let ter U, voor het rekeningsjaar 193ü* inhou -Lti i - 0 ij cxiap

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 201