3ü3 3o4 335 337 C.Uytendaal. .II.D. In sinter ,arn. fJ3r sc* julp neurie ster inuntien Te Oxin Aiiiot enaar 3ou en 'orüirig- toezicht. vraagt zijn vergunning over te ven ten name van 3*.Heeremansdie liem scnrij- op 1 Hei 1931 in bedrijf vervin^. de uitoeiening van h<~ oericnt ax ce zien van het uitvoeren van tb erken in vier lever schaft inj op net lanu^oed Pijnenburg» verzoent vrij stelling, oelasting Publie- ice Vermakelijkneden voor feestavond 12 april I934. verzoekt de vergoeding voor zijn snei- vervoeriuiddel over de n.inden d art t/ Juni in haar _;eheel te mogen ontvangen vestigt de aandacht op de regeling ter zake uitbreiding v n waterleidingen m~ .-1 in het bijzonder art. In dier r^gelin^ •ad. 30 Sept. 1929 waarbij het niet mo gelijk is voor garantie gestorte bedra gen binnen den termijn van 5 jaar te verrekenen. Hierdoor kan ,an net besluit van het Collie tui .anzien van T. .Juin ~d. 2 1 art 1934 geen uitvoering gegeven wer den. advi 16 vol end-_ chaff i... 3e in ae vergadering met ae ezen Op 14 April u.s. de wericver met rijkssubsiuie alsmede de uitvo.. ring der stunre^eiing en bijslu^rc geling tijdelijk te beëindigen; In het vervolg bij het-doen van uit keeringen wegens steun huurbonnen te geven indien in ae uit te betalt bcure =n gerekend is met huurtoesl- Tu trachten in aeze gebeente een ziekenhuisverzekering in het leven te roepen, waarbij armlastigen en minvermogenden zien kunnen verzeke ren biedt ter beh.-.ndeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noc di0e teekeningen en adviezen. "3 1 J-,1 j 0<e J <->' ■r - i'i* j3U3 CiX v O -j kO.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 203