Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 0^9 39c b 3 92 393 394 x e chn Arnb tenaai" oouvï- en oning- boezicxib. e chnAmbtenaar Openbare .-erken. Vereeniging yan bederlandsche ge meenten s-Graven huge Bestuur van de aid. ooest der ned.x.atuurhis 0 /er een i ing b.A.Boks. Van iee restraat $0 Soest minister van fi nanciën bestuur der /er- eeniging "Soest /ooruit" oieut ter behandeling aan een verzot ou bouw ver gunning vergezeld. van cdl i noodi. e teèk-Jnirmen en adviezen. I deelt mede, dat abusievelijk, in zijn I schrijven van 4 ,.ei 1933 no« 64Ö G.r.o, 3463 in plaats van u.no.37^ is i vermeld, u-eadviseerd viordt het raaasbe- sluit van 2o Juni 1933le afd. no. j 2962 in dien zin te doen voijzigen. zendt rapport betreffende ae opnemint van (regelmatige) overuerk-vergoedin^ in den ensloensgrondslat zou het zeer op prijs stellen in con tact te nomen met den neer _>ondon, en vraagt hiervoor de bemiddeling van Bur-I ge^eester en etho.uaer s. vraagt vergunning toe net aanbrengen van een lichtreclame an zijn perceel Van "eedestraat 50 Be 'technisch ambten, ar belast met de leidinü van ..^ouw- en oningtoezient er.j de Inspecteur van Politie neooen geen bezwaar tegen deze reclame. doet mededeeling v .n de berekeningen ;elxe ten grondslag liggen aan de be sluiten, bedoeld in het ge lid van ar; 6, van het ...B. van 12 haart 1934 (St. no.103) treft. voor zoovti ueze gemeente be- •v»ijst op het smalle o^oolte van den RijiC3ueg vanaf xfoorderv»eg tot hotel "Trier", en verzoekt uit onder de xan- d;.cut te brengen van de betrokken in stanties ter verkrijging van een bete ren toestand ter plaatse. O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 207