■i* 9< BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen verzoj d van dt n ►eiet op het auvies van _;ouvi- en ffoningtoeziölit no. %Q/\ P dij Li, wordt oesloten de aanvrage no. 2/z82 te weigeren. n zij raau. soeJ Lungezien het raadsbesluit v..n 2b Juni 1933 niet meer [innend is wegens verloop v.,n cl en termijncinnen veine Le ante van over ara exit gepasseerd moest zijn, .ïordt be sloten den raad een nieuw besluit ter vaststelling ...an ie bieden met gelijktijuige intrekking van net oude oe- ilui Li |e Voorzitter uit zijn bevreemdingdat het Jollege berst nu xcennis krijgt van het achterwege blijven eer situatieteekeningen en dringt er op aan Ar- chtiger op ;e treden tegen nalatigheid van ae diensten bij het ver- strelcken van de voor de administratie nooaige gegevens. Pneming goeain, -ii Lennisgenomen m con- don, en van hur- rengen perceel net de zicht t en ^een ^esloten wordt het verzoek ae r te zenden jonaon met verzoek te willen mededo .ren o: het bestuur te ontvangen en zoo ja, f zoodat dezerzijds voor de uitnoodi0ing king kan woraen zorg gedragen. m vergunning viordt verltc.ia. °P to aan t i ai j t de ien neer genegen tijdstip b e sp r e v 54 linden de be- van ar p34 (Stt =nte be- omni sgenomen »n aen ïotel lc aan een in- 3n bete- nesloten wordt aan aen minister van .ter deelen dat zij adressen van plaatselijke ver..eni^ingen on van inwoners der ^entente steeds wordt .an^earongen op veroreeaing van het gedeelte rijksweg genaamd /rede- no s ^raatzooaac er voor nee ^olicge .an 1 e id in^, xs o e vragen of het overleu waarvan sprake is in het scarij- ven van lü Juli 1933 ao.304 tot gunstige resultaten neeit geleid. V'J G -L ia *3/0 1.^6(16 "u6 I-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 208