Korte i n h o Afzender of voorsteller Datum num mer 3 390 3 97 390 _i. v .u-oorn en bestuurA.G.en -Soesterberg. kleinSchoolweg 2a Soesterberg. e i/ 0 ui x g ij cp me Voorzitter, v.a.-aoorn deelt mede, dat klachten over het schoonnouaen van het gymnastieklo kaal gevolg waren van het bevroren zijnl der waterleidin._waaraan hij geen schuld haa. het "bestuur -er .1u. en a. moeseerder gaat ccourd met net voorstel van ~ur. meester en fethouders ad. 12 --art 1934 le afd. no. 779 inzake het schoonhoud er; van het gymnastieklokaaldoen vraagt op welke wijze de verrekening der toe kennen f.lCC,-- zal geschieden. Voorts wordt in herinnering 0ebracht ue voorloopiö mondeling gedane toezegging, dat de vloer van het gymnastieklokaal zou worden Oeolied, terwijl voorts ver zocht wordt van gemeentewege z.ö. "olie* zaagsel" ter beschikking te stellen d; wel machtiging tot aankoop te verleent.., verzoekt ontsmetting van haar woning wegens net aanwezig zijn van wandluis. eslotex g. Aan besl gyirn ten opzc >enan ber^ worc ovei drai olif sel 161 iran deelt de vergadering mede, dat na een onuerhoud met het Ing.hureau Dwars en Verheij te Amersfoort is gebleken, dat de watervallen op het Soester -atuurba* Orondig versterkt moeten worden en zeg, dat ae ethouaer reeds maatregelen daa: voor zal treffen. stelt voor aan den technisch Ambtenaar bij Openbare .erken een schrijven te richten „aarin hem wordt medegedeeld, dat hij voorloopig is ontheven van de bemoeienissen betreffende uit te voeren werken op het ooester natuurbad, waar door hij de gelegenheid krijgt zijn ver weer tegen het rapport van de Commissie van onderzoek inzake de oversenrijdin- gen van de kosten van liet natuurbad sa- eslote e huis e woni a6 geme lol ien fan ae oni orr b- ven. n woi amhec estelj ij ld t tan dex Joile0e in te I men te stellen en bij net dienen, me Voorzitter stelt voor de lei-l din0 van de werkzaamheden op het natuurj bad voorloopig in handen te 6even van den opzichter Ziamerman. SCL u CL6 1 1 o" O ricUl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 209