BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen schuwing s- j den ovei tdijk. het af- n, dat zij 'A' 3aN=i 6 Yan de mededeeling wordt kennis genomen. Het schrijven den raad ter kennis "brengen, Overwegende dat de localiteit niet voldoet aan de eisclien n gesteld "bij art. 4 lid 2 van het K.B. van 17 haart 1932 enlocali- Stbl. 97 wordt het verzoek geweigerd. ichting ardigen in het dastraal e A.1833. istricts- oeft het 'IJ4IGIIIG gesteld .iet onmo- De vergunning wordt verleend overeenkomstig het overge legde ontwerp. zaken met ig van een :emt e enige geven van van bouw- Le opdracht heeft ge- .eiding My ireiding tamweglae iet Colleg ran Duin, icretaris .d zal zij: l&i Braam, rerder in Leiding in wegens de je wegen Ljn. De Se tan de My. te leggen Ier gemeen op dat de iweg als joodanig Lat de lei liet meer ran den ran een ka: tje voor d£ 5huis.De .ng van hierorn- Lesloten wordt het College de noodige inlichtingen te £even en te verzoeken genoegen te nemen met inzending van een "bescheiden situatieteekening van het uitbreiden [en aanduidende de naaste omgeving van het te behouwen >erceel. Het desbetreffend ontwerp-schrijven wordt voor gelezen en onveranderd goedgekeurd. ïesloten wordt aan de Directie der Arnhemsche Jaterlei- Ling My. te verzoeken de leiding voor hare rekening aan [te leggen conform de bespreking met den Secretaris op 18 Januari j.1. IXCsi, Voorloopig wordt besloten aan de Vereeniging Soest Voor- l? uit en de autobusdienstonderneming .'.C.ïensen te vragen of zij ieder voor zich bereid zijn in de kosten van het stichten van een wachthuisje ad f.510,-- 'een derde ge deelte bij te dragen. -k sv/. 1IC j.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 20