BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen esloten wordt; 9 n n»v.a..oorn nods besluit inzake de regelin, te deelen, dat net dolle .en in iït 1'>34, mhoudeü r ag o ;r toe i Cxi 0go iu^ Lokaal .•ts ver- olie Llen srleenen iu lui s van scnoonnou gymnastieklokaal h ndhaaft en de arbeidsovereenkomst ten aanzien van dat loxcaal ingaa—ae 1^? april a.s* opzegt, conform de aanschrijving dd. 12 blaart j.1. aan het bestuur aer uymnastiekvereoniging ^oester- berg mede te ieexen, dat per kwartaal f.25»-~ zal mi orden vergoed voor het schoonhouden van net lokaal over net Isdan verloopen kwartaal, aan den Technisch ambtenaar Openb re /ermen op te dragen de vloer in het gymnastieklokaal te uoen oliën en zorg te dragen voor oen voorraad "oliezaag- sel1 .esloten wordt adressante te bericxiten, dat zij zelf of ie xiuiseigenaar heeft te zorgen voor de ontsmetting van ie woning. Indien de ontsmetting door tusschennomst van j iio gemeente moet geschieden, en naartoe eem aanvrage bij dolle0e binnenkomt, komen de ito sten vo^r re mening tier (van aen aanvrager na een ars en 6n cta j atuurbam en zeLv len daa:. btenaar en te deeld van de e voereJ waar- zijn ver- Ox.imissifc rijdm- rbad sa - óe in r de lei-l t hatuur! en van san de mededeeling wordt kennis genomen. o.en Voorzitter ;oxdt beslote; zal .n aen opzichter -immer- aan hem de leiding aer werk en mot machtiging zoonoodi- Destellingen te doen mits van die bestellingen onver wijld een bon wordt afgegeven aan den leverancier en lan den boekxiouaer bij openbare erken. rosform ae voorstellen van s.n verband met dit besluit L.n worden meueged<=eld dat p-amheaen ;oraen overgedr 3 SX iJ Li', 3iUllb 01,1 V GjCLiloOOm^iili, Ocj Yü JLCv tJÏI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 210