Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhou 421 4 2^ ored. utaten. .oorzister. dcelen mede dat riet hun College on aangenaam heeft getroffen, dat met betrekking tot ae stichting van het natuurbad naast net 0ebrek van ^en technischen dienst ook geen behoor lijke leidin^ van burgemeester en houders is uitgegaan en dat daarna oij het ondersoek vooral in den eer sten tijd aoo weinig voortvarendheid is betracht; wenscaen dat de buitengewone kosten in de jaren 1934, 1933 en 193^ wordt g e a e k t vestigen er de aandacht op dat ten behoeve van het natuurbad in 1933 onderhandsche aanbesteding heeft plaats gehad sonder dat de raad daar voor een besluit had genomen en sullen te zijner rijd nog gaarne In kennis worden gesteld met het nader besluit van den gemeenteraad omtrenc de overschrijding van uen desbetref- fenden begrootingspost en daarbij te vens een exemplaar ontvangen van de verdere stukken dienaangaande stelt voor dun raad ter vaststelling o.an te bieden een drietal ontvderp-be- sluiten tos wijziging der gemeentebe- grooting voor den diensr 1933 ino. 21/ 307, 21/309 en 21/310.)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 219