Afzender of voorsteller num mer 423 >_i cl i' ino-ucxe... <+2 4 Ain .ncieri 425 hr .urJ". S.Iiijhoff 3oester'b^r0sc,xe- str at 79* 42ö -ixxiDt» oeixS~c met boe^ouiirib' van openbare er ren 3o e o x Korte inhoud deert mede nat de herste Soester Vbex-I oal- en rithletieic-Club te Soest op ^rond van d"ë - lin =n van het r s-| besluit van 21 Jee. 1932 over 193A aü spr ,a» x.3n maken .op v -n subsidie uit gemeenten g van f13 5berekend n een eraend ant i Ie en van 75' (75 1 f.1,30') en adviseert .liet subsidie be- t .alb ar te stellen deelt mede dat 0.0 hieronder jemelae clubs op a^ond van de bepalingen v u het raadsbesluit van 3^ Jee. 193^ °ve:| het j. ar I934 aanspraak kunnen m-.ke:. subsidie uit de ge±ueentekas en nel e het maximum bedra^ zijnde f.löü,-- t. le.de doester furnelub te soest, 2e .Alue.-.doester Jurn- en ^thletier- olub '•A.h.C.'* te 3oest; 3e.de Algen. Gymnastiek- en Athletie..| vereeniging "Soesterberg" te Soes- terber^ 4e.de A.K. Gymnastiexvereenigxng 'Cr-.: cendo" te Soest en adviseert deze subsidies betaalbaar| te stellen. verzoekt eene bijdrage te villen ver- leenen in de gemaakte kosten, wegens vervoer per gemeentelijke ziekenauto van zijne eentgenoote naar het Stads en academisch ziekenhuis te Utrecht, welke heboen bedraden f.12,-- en deern ..mie in staat te zijn zelf een bedr g van f.6,-- te runnen bijdragen zendt declaratie betreffende het te ontvangen subsidie in de dosten van werkverschaffing over net tijdvak 8 Ufa nuari t/m 1 aart 1934. kleine verschillen zijn hersteld) komen bedraden overeen met „e ..and ten is uit.-- je.10u.mns enkele (die thans reeds de gedeclareerde hetgeen blijkens t^-uld mvenwel wordt opnemer ut dat onder declaratie van ont^innin^. ioeste u e ■re den aierbij betaalde niet is op.jéiiOxuen het blijkens -- ovn-bae,- de ver rekenstaat ui - b e ar .„u van f1030 an,_ e z i e: uit een mededeeling van het st atsbbss beheer is romen vast te staan dat aJ uitgaven au ar riet rijk. niet worden g cce pteerd. eslot jc aec t ve x10c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 223