Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 427 u •-jnJ3.z*s str.72 Soester- 0 6ï\ 429 430 i i .Juin Jr Spoorstraat "3- 43- /'.Beuzel. gemeen te d 0 u e jOfcSït 43ü 433 jj. v.j.iornsveid Soest. deelt mede, ....t hij zijn verzoen om Vc gunning tot den "oouvs van een duobei landhuis, 00 een terrein, gelegen u.. den Verl.Post^egkadastraal bekend gt meente So^st, in sectie zi.gil3, intr. en verzoekt in verb-.nd niermede resti tutie Van het door hem bij vo >ruitbmó ling gestorte legesbedrag, i f.20,-- -.lsmede terugzending der ingezonden teekenine,enz - bedankt als lia en Vo rzitter van schappelijk lulpbetoon tegen 1 „ei lient zijn protest t.e inz uw het treden van aen heer ^onüon. op doen toekomen een exemplaar v .n het k.B. v n 2C haart 1934 ar. 15 wa rbi,, ongegrond is veral ara het door den 0 meenteraad ingesteld beroep te0en het besluit van ged. staten van 22 Augusv 1933 tot onthouding van 0 Je..--, zuring net raadsbesluit van IC .-vagustus 193-j tot zijziging van de gemeentebegrooti. vo r 1934 (dekking exploitatie-tekor itJoseph) verantwoordt zich n-ar aanleiding vaz het schrijven v .n burgemeester en ze; uoulers van 14 ...laart 1934» no.345» be treffende net in gebruik hóuden van moestuin achter het gemeentehuis brengt in herinnering dat op 2e April 1934 de subsidie-termijn 1 tuurbad v;erzverschaffing/ afloopt. verzoent uitbetaling, 3 da0en ;ernver- scriafx'ing omdat hij met .en kind naar de iolikliniek in Utrecht moest gaan. /raagt verder huurbetaling achterstti lige huishuur aan patrimonium. -i. ~lJ 1 iiÜXfe fX3 j O O u b C jO w SC *jt6 m. o G3> u 8H ei - im JL CL C/ Cr -L1 o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 225