Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud -37 j x yr og Qx xioogQ /uur s ciie 24- Jaarn. 43B .rteeders, Staring 1 an 33 hlversum. 439 -.de Leeuw. .unster cli.i» ..J 0^1160 S CF 4-4-0 o 9 Sj v cl j^x ent e ot u31 aaersXj-nn _3 441 -je Voorzitter. 442 Bent'tter v n net vergunningsreent verzoent toe stem nLi0 uot nee mogen heg bouwen van een woning, op het perceel, sectie":;. 2760 Je technisch ambtenaar, belast met de leidin^ yan oouw- en soniuötoezicht viseert de gevraagde toestemming ni- te verleenen, aangezien bedoeld terreij nier is gelegen aan een v'LrüLAAJL vie^ als bedoeld in artikel der Bouwvertr-i d euin„ vraagt ontheffing van art. 15 der Bouw verordening voor u.en bouw van een blow van 4 woningen onder één kap o$ een te rein aan ae Bteenhofstraat Je Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en i'oningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven ad. 10 April 1934» no. 4/1Ó vraagt ontheffing van art.15 der Bouw verordening voor den bouw van eenige blokken woningen aan den Jraamweg. Je Technisch Ambtenaar balast met de leidin_. van ,.<ouw- en oningtoezicht ar eng t hieromtrent rapport uit bij schrijven ad. e3 -irt." j.1. no.4/16, e de heer mondon bij schrijven da. o .pril j.1. er xiou..- o;,n olo- an de vraagt ontheffing Van rt.l> veroraening voor den 00 uv; van van 4 walingen onaer .één map Stadhouder si: an. Je Technisch .moten js aal st met ae leidin^ van Bouw- en oningtoezicht brengt hieromtrent .dvies uit bij schrijven dd. 19 - >art 1_934j no.4/153 en de heer monuon bij schrijven ..d» o April j.1. stelt voor het bestuur der stichting Boester natuurbad te machtigen tot ht verpachten van net parkeerterrein voor auto1motorrijwielen. en xijwielstal- ling bij het Soester natuurbad voor hstj badseizoen 1/jA- overeenkomstig de do r dat..bestuur dd. 4 ..pril 1934 opgemaakt® voorwaarden. adviseert omtrent ae v ststelling van het vergunningsrecht over net vergun ning jaar 1934/1935- o O 6 S t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 231