Volg num mer Afzender of voorstelie Datum Korte inhoud 443 444 .echn. Aueten-ar jenbare erken. 44p Gedeputeerde Sta ten 44-. j-cGiidi* xiihü ügü; ar Openbars erken. 447 u 44 jer-ence-secreta ris. verzoent toestejuming tot net houden v een collecte ten b-hoeve van de ed. (Ouaenbcrb. Je Inspecteur van rolitie neeft bezwa ren. bericht, dat de kosten van verbetering van den i.ostverlorenweg «orden geras. op f.1070,90, en dut bovendien de kos ten wegens riolsering d f .lüO'9»-- g<=- br..cht kunnen ..ornen ten laste van ac.. wegenaanleg op net Hart. Je Secretaris vestigt er de aandacht 0 dat burgemeester en .ethouders den Re ,a no0 hebben te adviseeren op het aanbou van het R.—.Kerkbestuur der larochie Soestdijk terzake schenking van gronu aan den Hostverlorenweg verzoeken te bevorderen d.c de in her raadsbesluit vnn 9 aart 1934, 4e afc. ling r.21/303 bedoelde uitg aven voor zoover deze niet best- -n uit kosten va aankoop van den grond, in de dienstja ren 193A 1936 worden gedekt uit gewo ne middelen. richt omtrent de met den 11601" J.H.a He ere te de milt bevotrde onderhandel:-, gen tot het verkrijgen van een strook grond, groot sendamw eu plmyitpO 112 aan den o; iren^t ter kennis a...t te Soesterberg zv; araere lampen voor de straatverlich ting worden gebruikt dan oG .att. .Je Burgemeester deelt mede, deze zaak te Utrecht met de Jirectie te hebben sproken, bok heeft de Burgemeester de straatverlichting door middel van Hatri umlicht ter sprake gebracht, waaromtren .i0o juiste gegevens kunnen worden inge wacht. deelt mede, dat bij nader inzien ae aan koop van een motorbrandspuit voor ooes- terberg, overeenkomstig de ingekomen rapporten van de Commissie en den irov» Bond, moet beschouwd worden als een 011- derhandsche aanbestedingwaartoe de raad alsnoL il moeten besluiten onder goedkeuring van de Gedeputeerde Staten. -öwütï»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 233