num- i Afzender of voorsteller 1 Datum mer i Korte inhoud ax w han ooesciOr* ber^schestr o o e s ix ..vexjs. minister van 3o- ciale Zcxxcen. 3Oi.mxand nt ier ,'"ri jwillige nrand we ar Soest üommanaant yrij- willige .-randweer i verzoekt ontheffing van het bepaalue i artikel 14 sub c der bouwverordening zulks op grond van liet daarbij onder sub V bepaalde, ten behoeve van den bout van een aubhel toun.iuis tot op de rechterzij erf af scheiding vaxx het per ceel, sectie m.45Ö4, gelegen aan de ïo renstraat. he ïechnisch Ambtenaar, belast met d< 1.' idiiiu, van bout- en oningtoezicmt c viseert de gevraa0de ontheffing te vcm leenen onder de uoor hem voorgestelde voortaarden. ou lo maart '34 een formulier .V. toe gezonden, .ueverde dit niet in. hoor burgemeester en etlxouaers daarom Vum steun geschorst, meden m au formulier .V.in. Stempelde tot 3 April 1934. hij teer stempelend ld et machtiging to plaatsing bij .V. torden verzocht? zenit circulaire betreffende ziekte -v. eil en verzoent m.atregelen te treff dat ztemgelegenheia zooveel mogelijk vrij v n ratten ,ordz ,_ehouden. adviseert aan 3.Schut, tonende Verlerg Talmalaan 29 te Soest, die hulp heeft verleend bij de blussching van een ht x- iebrana, -en oedr j v n f.p,-- uit te neerexx egens kosten van herstelling van beschadigde nleedinustukken ra pp or te ex-1 'dat het niet noodzakelijk xs brandkranen te plaatsen op de uit breiding der waterleiding .draaiweg, mricavseg en raste ...e stuur van ooes- ter oer-1s bloei J.ae noem c.1 verzoexct de strook heide ten -oorden van het rijwielpad tot aan de afschei ding van het natuurbad ongerept te la Je birecti-e van het Staatsboschbehedjr oren. 'o iiiaromtrent rmppon uit. verzoemen den aan xxun woningen grenzu. den gemeéntegrond nabij de beetzlaan aan hen te verhuren voor voorloopig e jaar. oObSo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 239