A Gecombineerde vergadering van het College van B.en W en de Werkverschaffings Commissie gehouden op 10 Janu ari 1934 des voormiddags te 10 uur. is**. Aanwezig het voltallige College van B.en W, de Heer Gemeente-Secretaris, Me j .Eunke en de Heeren v.d.Berg en 7 Busch. Als Secretaris fungeert H.Bossert De Heer Enden dijk en de Nies gaven kennis van verhindering. De Burgemeester deelt mede dat van de Regeering een mis sive is ontvangen waarbij het loon voor de Werkverschaf fing op 30 cent wordt vastgesteld. De steunregeling staat hoogere ondersteuning toe. Het gevolg van de loonsverlaging zou dus zijn dat het ontvangen steunbedrag hooger zou zijn dan het werkver- schaffingsloonDeze aangelegenheid is in de vergadering van het College bespreken.en men achtte eenige loonsver mindering bij de Werkverschaffing aanvaardbaar, omdat dit loon ongeveer 70 van het loon van een grondarbeider uitmaakt en de prikkel voor het zoeken van arbeid in het vrije bedrijf moet blijven bestaan. Ook heeft in het vrije bedrijf loonsverlaging plaats gevonden. Daarom zal een verlaging van de steunnormen noodzakelijk zijn. Het College meende dat een verlaging van f.2.- van den grondsteun gewenscht is. De Heer van Klooster bevestigt de mededeelingen van den Burgemeester en voegt daar nog aan toe dat handhaving van de bestaande steunnorm voor de gemeente financieel on mogelijk is. De Heer Busch wenscht zoo mogelijk allen bij Werkver schaffing te plaatsen en geen steun meer te geven. Na eenige bespreking kan de Commissie zich met verlaging van den grondsteunnorm vereenigen. De Heer van de Berg merkt nog op dat hij voornamelijk met verlaging accoord gaat omdat de financieele omstandigheden van de Gemeente dit noodzakelijk maken. De Secretaris deelt mede dat zoo even P.de Haan hem ver zocht namens de organisat iè*n B.en W en de Commissie te verzoeken al het mogelijke te doen om de loonsverlaging ongedaan te maken. De Burgemeester wijst er op dat ook van wege Maatschap pelijk Hulpbetoon bij het geven van ondersteuning met de verlaging rekening zal dienen te worden gehouden. De Heer Gemeente-Secretaris vraagt dan het oordeel van de vergadering over de loonen van de landarbeiders. De Heer Busch geeft in overweging de organi sat iè*n van land- Jbouw-werkge ver s inlichtingen te vragen. //- "Nadat het College van B.en W de vergadering heeft verla- v"" ten, worden nog enkele formulieren voor plaatsing bij de Werkverschaffing besproken en aangehouden. Degenen aie bij Betl (wegenbouw) werkten mogen t-er plaat sing worden voorgedragen ïen slotte

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 23