BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Lprii 19^4, 2e afd. nos. en llól/'/üg, v» arbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouw- ïrgunningpordt besloten de aanvragen nos. 1, 091 «n 1/0p9 dn willigen. ,esio een word 0 deze beide za .en aan te nouden to 0 ue De xandeling der begrooting 1935» aangezien de bijzondere lui tgaven da.aro.an verbonu.en thans niet xcunnen .orden 0~-j liurvai: ^eaeaeelin^; 'Ge doen aan het .bestuur v< n Soest Vooruit. IJUS ^cJj- -v ?Si 1. |hesloten wordt den ïechnisch ambtenaar op te dragen cJU- ;eds thans de voorsteilen bij net College in te dienen^ - einde net de voorbereiding gereed te Inervacantie aanv ngt. zij n Is de z0-j >J- O lg en s xiöu.u een iinanu ..orden eeling v «n cteü voorzie angehoudèn ;r 1 n n er verzou In verband mee ae meaeaeelmg van t6 maicsn .en /oorzitter 41 oxdt 1^ l en -i. cl - anha iig i besloten .vorac de nieuvjt aroeiasovereeuxco loom aii 0*2, iot waarschuwing in de bladen zal worden overgegaan. \i? *J(- je let op het dvi e s van de.. ïechn. .-».nbtena..r Openb re erzen dd. g4 oveiuber 1933 -"Q* 6°4 wordt besloten voorloopig de verbeteringen a. n te brengen terzijde .n vóór net perceel x .dastr 1 beiend alhier sectie .no.50d3 en daarvoor aan Openbare ferken een crediet toe te st ui v 11 f.92,75 te bestrijden uit uen post gewone dienst 1934 onder hou- wegen, enz.11 I 1/ -V' f- L, olfct 0 il w 3 0 iH* i j V c. - ii -iCU c )U o voi'üö GGtu lu. _i_ y I CL 'ói «3» Ï1 J r 0^/0 üJSlOoöH 1161 VolZOC-^ ii 0^ H1 6 o bij y *11/ ii 31» lol 6 o 0^ 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 246