Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u met a c uoeiCiiou—inc vn Openbare i'er- 4 ol ksmspec zeur vD en end-aal Je Voorzitter. ACeeuwen /os seveldlaan 7 Soest [verzoekt te mogen ver.. uen of door het [College besloten is de bep; lingen van <i [collectieve arbeidsovereenkomst in de jdouwvakken ue t ingang v n 1 Juli 193. zullen naleven aangezien in uat jeval jaan verschillende arbeiders nob vacanc.J jbons over het tijdvak 1 Juli t/m 3^ S 11933 aioeten 7;orden uitbetaald. Dcrxcht xn opdr ent vn an ..mister v Sociale zaïcen dat personen, ais bij de erxverschaffinj .zet rijkssubsidie zijn| tc ;erkgsstela .n voor ne in -.6 -costan van de ziektev;e*-pre.uie ;ie ucel zoor uei overheid wordt bijgedragen, ...oeten aij.. ingeschreven bij de Sentraio ziekenkas v_n ren .c ad v n rbeid te s-orave.ina_ jeee insenrijvinj geschiedt na^at ae eento zien aan den genoemden minister heuft opgegeven vo r pl.atsing op oen lijst, uanoüjrn in de minister-beschik king van li nril 1932, en brengt mede dat ook o.e verzekering injevol0e de ou-] gevallenzet mot den A..i yj.n ..rbeid te s-Gravenhage moot woraen verrekend. Onverwijlde opgave tot plaatsing op de ij st Ls nooaig, tehzxj door-den minis er van .iet voorschrift ontheffing is verleend, omdat de gemeente no0 contrac tueel bij jen ...ndero instelling verbon- uen is. doelt mede d t do Christelijke Vereeni- :ing voor lich melijke opvoeding te Sc op grond van de bepalingen van het raac bo sluit van jO December 1)^0 ver het j- r Ijj4 aanspraak kan ..mken op oen si aio uit do gemeentekas en :el tot het .lami mum bedrag zijnde floO- - en .dvisoert dit subsidie bet albaar te stellen. srraagt verwijdering van 8 tra at vul 1 in aal Vosseveldlaanen verzoekt eoni0_ verh-u'| iin0 van den weg bij uen ing..n0 van zi, lui s .pe Technisch .cmbtenaar oelast met de 1.-' ein0 v: n uen Dienst openbare .erken orenw 0 hieromtrent rapport uit bij sc.ir.J zen dd19 april j.1. no.414. u _ilDal- Do oi'1 b oO c S v J> m». \T CJ o GliaVX d. - -G:_. 4ok

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 255