Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte t ó-iouaSi p en03.- 1 e crün nokter v. U tl'1 wG.lt .-i.uotoiic.ar last &e^eente-3ectet - ris. noemt onder overlegging v .n een scht van ..erkzaamhèden '..elke ïcunnen .«orden verricht door steun trelckenden hij aat schappelijk hulpbetoon, zo dra de -.ie: verscnafxing ai steunregeling is stoj 'Z 6 "t verboekt door tusschenkomst van .en gemeester verpl atsing van een boom, staande an de maan.la an stelt een vraag omtrent de -coepassiné v n rt41 v .n het ;erklisaen-regle- ment deelt mede lat ae tijdslijn opziCxiter bij jou',- sn /oningtoezicnt haven he— verzocht heeft burgemeester en etliou- ders voor te stellen hem voor rijuiel- toelage oij uen raad voor te ur.gen. levens Verzoent de Jecretaris, indieh mo0eli jk. .en beslissing te geven ondelm^ verzoexc van len heer .a tot rierzienin van zijn salaris, stelt voor den ^em.enteraad ter vast stelling an te bieden ai navolgende ont.;erp-besluiten tot vsijzigin^ der ~- a. van den aienst 19335 no.21/216 met bi jbc:. oorende g sbedri jf sbegrootin no23/27 5 b. v n xen u .enst ly34; no2I/2I7 bieat ter csxünuelixo-, aan een verzoe. om bou'. ®ergunning vergezeia v di^e ttcnwiiirx,un cn a.dviczsn. Cc i n h o u iijS. Zé~y ic t Cl 0 0c iciLQUCL X il, 0X> cl* 0 x c ti X n >ji jJe /co. - CxUi C Ui, tv^r uQ\A oII i 0 HXil^ o 0 c I v il c G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 263