Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte inhoud Je Voorzitter ,lo Techn. lu.ibtenaar toezicht. Je Voorzitter 511 Te clan. .ambtenaar Openbare crren 512 ,e 'Jemeenoe-secre' Crcme en t c - s e" cx"e t ris. stelt voor d-n raad ter vaststelling aan te "bieden een tweetal ontwerp-os- sluiten ,nos 3'413 en gl/319) betreffen, de huisvesting v-.n den gemeentebode i.. -en ^edeelte van het perceel Steenhoi- 3 ur -a 0 0 biedt ter behandeling aan ctniue ver., t ken oii bouwvergunning vergezeld van ae noouige teekenin^en en adviezen. (deelt iusae dat de Commissie Openbare jk.en in la .re verga, ^erin^ van 26.. dezer ■lieeï't' te kennen gegeven dot het wenschi lijk is d;..t de beoordeling van net jthetiseh gedeelte ..er bouwe anvr 0en ii (handen wordt gegeven v n twee architec ten instede van één rchitect, en dat da rvoor naast den h^er London een are tect wordt' nge ;ez~nna daaromtrent gdvies te molini ingewonnen v-.n -en Overigens k n deze Commissie zien ver.t nigen met den gang v n zaken omtrent - beoordeeling der bouwplannen, als voor steld in het schrijven van lurgemeest- en ethouders aan 'den naad ad. k5 Apri j1ie nuno.3191. bericht omtrent „enige onderhoudswerk^ aan de openbare .L.o.school, Gevr; n f.25^»~- voor v. betering van de muren alsmede een ere diet voor het vefbeteren van de speel plaats .ede^edeeld.. «orat, „.at de fietsenber0 plaats tegelijk met het oouvien van de lok len der J.I.- .school zal woraen ui gebreid biedt het Colleg em rapport aan be treffende de ontvangen grondbelasting 1934. Uit het rapport blijkt dat de vl scxaillen geen aanleiding geven tot het indienen van oezwaren of tot het toept iaën v h V' rh- al 00 med--eigenaren in jle grondperceelen. [Stelt dé vraag of het 0emeentelijk ure bedrijf z 1 adverteer>n in het ul Utrecht Sticht en bteïd. hosten achterp gina vaü lu bij le c._. vier:., al pl t sen f .08,--. 3. X S 03 J.1 L 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 267