Kort verslag van de besprekingen met de vertegenwoordigers der Arbeidersorganisaties in de vergadering van Burgemeester en Wethouders op woensdag 2 Mei 1934» des voormiddags 9/2 uur. Tegenwoordig is het voltallig College van Burgemeester en 'Wethouders en voorts de heeren Visser en Berger, vertegen woordigers der Vakorganisaties, W.v.Eck, H.tfijnands en P.C. Zonneveld. Secretaris: P.C.Groot, waarnemend. Be heer Visser deelt mede dat de tegenwoordige regeling omtrent de tewerkstelling van de arbeiders voor de betrokke nen minder aangenaam is. De kwestie is n.1. deze. In deze ge meente was werkverschaffing met Kijkssubsidiewelke Maandag j.1. stopgezet is, en waarvoor in de plaats is getreden de tewerkstelling door "Armenzorg". De arbeiders doen thans het zelfde werk als "in werkverschaffing", doch ontvangen nu een veel lagere bezoldiging voor den gepresteerden arbeid. Een hoofd van een groot gezin, 5 dagen tewerkgesteld, ontvangt nu slechts 5 x f»2,25 is f.11,25» terwijl de kleinere gezinnen gemiddeld slechts f.6,75 per week ontvangen. Een dergelijk bedrag is veel te laag, wanneer men in aanmerking neemt dat aan woninghuur een bedrag van f.5»-- a f»5*25 per week be taald moet worden. Door de gewijzigde regeling ontvangen de menschen een veel te geringe uitkeering, en moeten zij gebrek lijden. Voorts bepleit Spreker het geven van meer productie ven arbeid. Sprekers vraag is ten slotte wijziging van de be staande regeling, daar de thans toegekende bedragen veel te gering zijn voor het levensonderhoud der betrokken gezinnen. De Burgemeester deelt mede dat men geen afzonderlijke regeling ten aanzien van ondersteuning van hen, die bij de werkverschaffing geweest zijn, ican toepassen. Zoodra de werk verschaffing stopgezet is, werden de betrokkenen verwezen naar Maatschappelijk Hulpbetoon. Deze menschen krijgen even als andere daarvoor in aanmerking komende personen, onder steuning en moeten daarvoor werk presteeren. Een afzonderlij ke regeling voor de menschen, waarom het thans gaat, is niet mogelijk. Een andere kwestie is dat Burgemeester en Wethou ders kunnen overwegen om de werkverschaffing weder te doen aanvangen. Men mag dus bij "Armenzorg" geen onderscheid maken ten aanzien van de steunverleeningDe verschillende aanvra gen worden door Maatschappelijk Hulpbetoon naar behoefte be oordeeld. Be heer Visser merkt op dat het om de navolgende questie gaat. De menschen moeten nu hetzelfde werk verrichten als vóór Maandag j.1. Vroeger kregen zij een betere belooning, en nu worden zij voor denzelfden arbeid minder betaald krachtens "-armenzorg" De heer Berger, vertegenwoordiger van het Hederlandsch Verbond van Vakcentrales wijst erop dat de Armenwet toch hoofdzakelijk toepasselijk is op hen, die geen volwaardigen arbeid meer kunnen verrichten. De werkloozenzorg onderscheidt zich van armenzorg. In dit verband- wijst hij erop dat belang rijke werken tot stand zijn gebracht in werkverschaffing, en welke werken productief zijn. Men moet de arbeiders in trai ning houden, en loon naar arbeidsprestatie geven, en dus niet naar behoefte. Spreker verzoekt dringend de werkverschaffing om

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 278