- 2 - om moreele redenen wederom in te voeren. Hij wijst erop dat de gelden, krachtens "armenzorg" toegestaan, uitsluitend door de gemeente opgebracht moeten worden, terwijl in de kosten van werkverschaffing Rijkssubsidie toegekend wordt. In dezen tijd is een uitKeering van f.6,75 tot per week veel te laag. Men moet zorgen voor de valide arbeiders, en deze niet onderbrengen bij "armenzorg", daar Maatschappelijk Hulp betoon de invaliden en onvolwaardigen werk laat verrichten voor ondersteuning. Zulks is niet bevorderlijk voor de ar beidsprestaties van de goede arbeiders. Spreker wijst voorts nog op de wenschelijkheid om in de provincie ontginnings-Maat schappij en op te richten, welke Krachtens de bepalingen der Onteigeningswet Kunnen optreden, aangezien ook in de gemeente Soest nog woeste gronden beboscht kunnen worden. Haar Sprekers inzicht moet men komen tot de uitvoering van normale werkob- jecten, en indien zulks niet meer mogelijk is, dient de cri sis-steunregeling van het RijK toegepast te worden. Spreker acht het om moreele redenen dus dringend noodzakelijk dat de werkverschaffing wederom een aanvang neemt. Be Voorzitter zegt dat hij van meening was dat de werk loosheid in deze gemeente aanzienlijk verminderd was. He heer van Eek wijst erop dat de bonafide-arbeiders nu zijn geplaatst in het milieu van "armenzorg", hetgeen niet wenschelijk is. He uitkeering, welke de menschen thans genie ten, is zeer onvoldoende, zoodat hierin onmiddellijK maatrege len getroffen dienen te worden. Spreker zegt dat de organisa ties geen enkele verantwoording op zich kunnen nemen voor de gevolgen, die thans uit een en ander kunnen voortvloeien. He Burgemeester zal a.s Maandag de grootste last van een en an der hebben, zoodat Spreker den Burgemeester in overweging geeft betere maatregelen te nemen. He werkloosheid heerscht nog in die mate, dat werkverschaffing alleszins gemotiveerd is. Er zijn nog 160 werkloozen. Voor de groote groep bonafide arbeiders dient een behoorlijke regeling vastgesteld te worden terwijl maat- ^tegen de onwillige elementen. Men moet dus niet de geheele regelen geno- werkverschaffing stopzetten. He welwillende arbeiders moeten men dienen te niet overgegeven worden aan Maatschappelijk Hulpbetoon om te- worden êen een veel te laag loon te moeten werken. Spreker verzoekt dus directe maatregelen te treffen ter verbetering van den thans bestaanden toestand, en de werkverschaffing wederom te doen aanvangen. He Voorzitter zegt niet bang te zijn voor bedreigingen. Burgemeester en Wethouders beschouwen de zaak objectief. Het gaat bij Burgemeester en 'Wethouders over de vraag of werkver schaffing al dan niet noodig is. Het College zal dus hebben te beoordeelen of de werkverschaffing terecht stopgezet is of niet. He heer Berger zegt dat het niet de bedoeling van de or ganisaties is relletjes te veroorzaken. Zulks moet men ook niet afleiden uit het gezegde van den heer van Eek. Spreker zegt dat de relletjes zeer zeker door de organisaties zullen worden tegengegaan; alleen geeft men bij handhaving van den thans bestaanden toestand aan de Communisten gelegenheid rel letjes te maken. Spreker zegt nadrukKelijk dat hij redelijK overleg wenscht. He heer Zonneveld vraagt of het College er wel rekening mee

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 280