- 3 - mee heeft gehouden dat de werkzaamheden op het Natuurbad Zater dag a.s. beeïndigd zullen zijn, waardoor ook weer meerdere menschen werkeloos zijn. Voorts zal half Mei beeïndigd zijn het door de Waterleiding-Maatschappij ondernomen werk, zoo dat er dan weer meerdere werkloozen zullen komen. Naar Spre kers inzicht zullen er dus meer redenen zijn om de werkver schaffing weder te doen aanvangen. Spreker, die ook nog be treurt de verlaging van het uurloon der werkverschaffing van 34 op 3° cent, zegt dat men de valide arbeiders niet over eén kam moet scheren met hen, die door "armenzorg" worden ge holpen. Spreker dringt er ook op aan de werkverschaffing weer op gang te brengen in 1t belang der arbeiders en der gemeente Me heer Berger, die uit de besprekingen heeft afgeleid dat er in deze gemeente personen zijn, die geen werk willen zoeken, meent dat er wel een ander middel is om die menschen van de gemeentelijke werkverschaffing uit te zonderen, en wel door hen te sturen naar de kampen, waaromtrent overleg ge pleegd dient te worden met den Minister. Nadat de Voorzitter heeft toegezegd dat Burgemeester en Wethouders deze zaak ernstig zullen overwegen, en dat van het besluit van het College mededeeling zal worden gedaan aan de verschillende organisaties, wordt de bespreking beeïndigd. Typ: T.v.d.W. Coll

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 282