Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 530 Cechn. Ambtenaar ou.:- en foning- toezicht 531 ET.v.Sitter e.a. Soest ir:._ Termond 3 0 e s t IQ. as Schuijt. 534 Bestuur R.K.Voet- b Ivereeni^ing "3'. 335 X»T«d«Stlt Braat v.Lenneplaan 65 biedt ter behandelin0 aan eeni_e ver. den om bouv;vergunuinb vergezeld van us naddïgë teekenih^e'ii en adviezen deelen mede dat zij bereid zijn hun: medewerking te verleenen aan het plan van trottoir-aanleg vóór hunne percee- len onder voorwaarde dat ten behoeve munner perceeler. de rioleerin^ nordt aangelegd en zij hierop mogen aanslui ten. vraagt toestemming tot de pl .tsm0 r; een fietsenrek vóór de étalage van he; perceel Soesterbergschcstr£at 2GA. me Technisch unbtena r belast met de lei-in0 Openbare erken brengt hierom trent rapport it bij April 1934, no.ülg. schrijven dd. b vra _t verlof A. voor ae uenedenvoorl caliteit en de eoncertz: al v-.n net n ceel van Teedestr at no.32. vraagt een verlof 3. voor het clubje bouw aan den Dalweg. verzoekt vergunning tot de oprichtin, v m een graanbreekinrichting en mengh rienting xaet .graanreiniging, op en ii heperceel, sectie C.I066, gelegen m de Van Lenneplaan llo.o^. Blij mens mededeeling v..n het Jistricts hoofd der Arbeidsinspectie, te utrucQ, i2o ..pril j.1. iPó.3715/93 behoeft het hem toegezonden ontwerp lEEli .71 ƒ21 UIIG om de naleving van de eischen, steld ar: chtens ae Veiligheids ;etn- onmogelijk te maken. 00 .UI CiC oO v/ S G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 285