375^."- Afzender of voorstelier mer L Datum Korte inhoud Techn. i^bte-naar 3ou/;- v.n ohin— C 0 21G - - v r.7.Provinciale Utrechtsche Slee- triciteits-ï aat- scha mij cialv ^aken. Hoofdbesturen van divveemenigin- toea v ,x. overheias >ersoneel. H. nfrem - j 3 3t.Joseph" te Soesterberg. De Voorzitten rappor Geert cia o dooi* E J xio 1 tru s u nende Van leedestr at 3 alaier z_jn st&atnde inrichtin^ voor net lianen vu*; bcuillonproductengeleden op het ter rein, sectie 11.4052 h.eft uit0vbrcia in .erxing gebr cht zonder de vereisen te verdunning en adviseert mitsdien t'inel 21 -er Hinderwet tot te passen, (bluiting -n verzegeling inrienting) d^elt mec.e dut op 24 Haart j.1. in be drijf is ge stéTicT~~eeü overspanlantuar.: van den Korte Har: voor de verlichtin_ vi e x. -eelt mede c. t net r dz am zou zijn met ver-ere converteerin^ van geldle ningen, aange^ an voor de verstrekki; v .n :oningbouv3voorscnotten te nachten tor omtrent de verlag ng v: .1 den re: H voet .er rijnsvoorschotte i een beslis sing is genomen. Indien eenter tot vt? vroe-de aflossing der bij het al;_:. buj pens.fonds opgenomen leeningen :ordt overge an, de.n z 1 het rijk in een eventueel te bet len vergoeding bijdr gen in gelijke verhouding als viaarin ..et exploitatietekort bijpast. Lllen bevorderen dat durende den termijn van ló Juli - i ternber iiën v n overlég, zoomede conferenties over lgem.ene soneelszaken, niet dan in nóouzakelij- ^evallen vjoraen bij itn^ ~roepen. zendt zijn rekening van ontvangsten ej uitgaven over het tijdv. - van 1 Hebru ri 1933/1934. stelt voor de pensioensgrondslagen v de navol0cnae personen over een koms.t.ig de bijbehoorende b&sluiten vast te stellen, t.u. J.L.Alders, per l-l-'34 op f.40o idem l-4-'34 J.G.A.B tenburg 1-1-31 ide. 1-4-'34 l-l-«34 idem •- *Dri j oer 1-1- 34 O250,— 495O,-- 6275»-- óóüQ-- 2100 C OdiL .Si 1 j s. t» it n 11 11 rt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 287