y-f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 10 dezer ring mede, eslissing rmen voor- ij f2- - en andere [Het feit dat de commissie na de vergadering hare hou ding wijzigt wordt "betreurd. Het College handhaaft de algemeene verlaging der normen met f.2,-- en "besluit den raad dienovereenkomstig voor te stellen. H -"f Sociale ■ember j.1. itellen ■s werkzaa.: :drijf ij "bij een .f ormeerd .taat dat 79 bons :n ophaal- i vergoe- lid sub c van aanbe- .ug. t/m .en te doer. slokalen Ie rke buurt ledat de laag zich -gen. )est Zuid ilaten. De a.ar deelen sspondentie mede, dat lalte Nieu- slegenheid zal daar- e verleener. 2rk niet 3tuur ver- iBesloten wordt het loon van arbeiders in het landbouw- en veeteeltbedrijf te bepalen op f.ló,-- per week en hiervan mededeeling te doen aan den i.inister. Vanaf de eerstkomende uitbetalingsperiode der steun in gevolge de steunregeling zal met dit loon worden reke- ning gehouden. Besloten wordt aan den aannemer uit te betalen de helft der door de aangeslotenen betaalde retributie zijnde U x f.1,25 X 81 Of een en ander overeenkomstig^^ 'jLf jL2/ art. 2 sub c der overeenkomst. Besloten wordt den Raad voor te stellen aan de O.L.School in de Iverkebuurt 2 leslokalen aan te bouwen conform het l? cJlj ontwerp bouwplan en daarvoor een crediet te verleenen <U' ivti. groot f.6490,--. IpDe Voorzitter deelt mede dat een onderzoek zal worden ingesteld. Be correspondentie van de Vereeniging met de Spoorwegen wordt achtergelaten, teneinde daarvan af schriften te maken ter beoordeeling van den stand van zaken bij eventueels verdere behandeling van het ver zoek. ige veran- shting van erdinand op de Birk*' /an Lenne pmtrent deze verzoeken wordt overeengekomen dat het Be- W stuur een en ander schriftelijk zal voorbrengen bij den Wethouder van Ooenbare /erken. f- t.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 28