1 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 45 4 c 47 Secretaris van den laad van Sta te Je Voorzitter. Afdeeling Onder wijs. 43 Ged. Staten van l> Utrecht. 49 Crisis-Comité B. 50 Wethouder Lodee- sen. Beslote van de deelt mede dat nadere memorien met be trekking tot het "beroepschrift van den gemeenteraad inzake de dekking van hetf steld. ongedekt tekort bij de bouwvereeniging ■•Sint Joseph" kunnen worden ingediend vóór 2 Januari a.s. deelt mede, dat het raadsbesluit van 21 Kei 1932, le afd. noIO76 inzake aan-3 vaarding van verschillende strooken gronds ter verbreeding van de Koning'inl nelaan wijziging behoeft, daar eenige strooken gronds inmiddels in handen val een anderen eigenaar zijn overgegaan. rapporteert enkele opmerkingen naar aai leiding van de declaratie der Engendaa'. school, verband houdende met de aanvan I kelijke plannen tot het bouwen van een nieuwe school, jDe afdeeling geeft in overweging met het schoolbestuur omtrent hare opmerk! gen overleg te plegen, indien in begin gel tot uitbetaling van een vergoeding in de door het Bestuur gemaakte kosten wordt besloten. verzoeken te mogen vernemen of Ds. U. Uiterdijk, Anna Paulownalaan 23 in st« geacht wordt een bijdrage te verleenen in de kosten van veroleging van zijn zoon, die voor rekening van het Rijk verpleegd wordt in- het krankzinnigen-ge sticht "Zon en Schild" te Amersfoort. verzoekt den Raad een voorstel te doeni tot toekenning van gelden voor extra hulp aan werlcloozen, die wegens lang durige werkloosheid niet in staat zijn kleeding, dekking of schoeisel aan te schaffen. deelt mede dat in de vergadering der Commissie voor de werkverschaffing op 15 dezer op verzoek van een der leden is besloten het college in overweging te geven een onderzoek in te stellen naar de verlaging van de loonen in werk verschaffing en te trachten het loon ad f.0,34 per uur te behouden of b.v. te verminderen tot f.0,32* Alsdan kunnen de steunnormen daarmede in overeenstem ming worden gebracht. Beslote laken e boden "v Vo oreei kosten Smtrenl de vo03 Besloti naar di dat in Keen w: daarva; zoon v; se slot 590, «adat de bed deze v gesteu maal i n.1. t der st DienoTi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 31