Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 625 626 Tecian .Ambtenaar Bouw- en Woning- toezicht. Gedeputeerde Sta ten. 627 626 M.V.Provinciale Utrechtscne Elec- triciteits-Maat- schappij Directeur Keurings dienst. 629 Rijksinspecteur der werkverschaf fing te Veenen- daal biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. zenden een exemplaar van de circulaire van den minister van binnenlandsche za ken dd. 24 April 1934, betreffende de salarieering van het gemeentepersoneel en noodigen burgemeester en wethouders uit te willen nagaan of er aanleiding bestaat een herziening der salarisrege ling in overweging te nemen. Voor net geval een herziening wordt tei hand genomen verzoeken gedeputeerde stal ten mededeeling of er op gerekend kan worden dat deze zóó tijdig wordt voort reid dat zij uiterlijk 1 September a.s in werking kan treden. Zou gaarne gebruik maken van de teeke ningen van Openbare Werken, teneinde oj hare teekeningen van het elektriciteit! net de nieuwe wegen en woningen te kun nen bijwerken. In verband hiermede zou zij gaarne vernemen of haar de calques van Openbare Werken daartoe een dag kur. nen worden afgestaan, teneinde er af drukken van te kunnen maken. De Technisch Ambtenaar van Bouw- en Wo ningtoezicht adviseert afwijzend op ai verzoek te beschikken. vestigt er de aandacht op dat door som-I mige personen minderwaardig vee uit an dere gemeenten ter slachting aan de Slachtplaats worden aangeboden, waar door de gemeente bij afkeuring voor hoi ge kosten wordt geplaatst wegens ver voer en vernietiging der cadavers. vestigt er de aandacht op dat of een verzoek tot plaatsing op de lijst bij Centrale ziekenkas van^den Raad van Ar beid te s-Gravenhage een verzoek tot ontheffing daarvan - voor 9 Jnni a.s. tot den minister van sociale zahe' gericht moet zijn, wil men aanspraak o. de subsidie in deel van de ziektepr«' mie, van 9 Juni af, niet verloren zien gaan. Gelet op 35/77. 35 gen nos. vrage no. Besloten een salar en er op «orden vo werking i esloten len, doei te maken treffends iesloten {den Inspf verzoek 3 Dp grond [bij schr. Decembi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 333