Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m 630 Directeur-Generaal van de Statistiek. Korte inhoud vestigt de aandacht op plaatsing op delsesloten lijst van Instellingen van WeldadigheiJtot Steun De afd. Bemland van de Vereeniging tot I fleldadigh Steun te Soest. Ideze lijs De oorspronkelijke Vereeniging tot Stei§vestigd t is opgeheven. 631 P.W.Duin Jr. Spoorstraat 31» verzoekt ontheffing v^n het "bepaalde ialviordt bes artikel 15 der Bouwverordening, voor deipuin Jr. bouw van een blok van 4 woningen, op ee| lp der Bc terrein, gelegen aan den Braamweg, kadalvan den 1 traal bekend gemeente Soest, in sectieIneergeleg D.1Ö2Ó. De technisch ambtenaar, belastf met de leiding van bouw- en woningtoe zicht adviseert de gevraagde ontheffing te verleenen. 632 P.StalemhoefBirk- ïtraat 85 Soest. 633 634 V.V.V. Soesterberg's Bloei te Soester berg. ïï.V. Provinciale Utrechtsche Blec- triciteits-kaatschap- pij. 635 Bestuur Centrale Winkeliersveree- niging. 636 J.v.TongerloVerl Talmalaan 29 'Soest. deelt mede, dat hij zich benadeeld ge- Insloten voeld, tengevolge van den bouw van eeneljinhoud va woning, op een terrein, gelegen aan de Inaat met Birkstraat, sectie C.1955» hetwelk grenjiei 1934 aan zijn perceel. Omtrent deze aangelegenheid wordt rappol uitgebracht door den technisch ambtenaaj belast met de leiding van bouw- en wo ningtoezicht. zendt de rekeningen van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1932 en 1933* zendt prijsopgaaf betreffende het lange: laten branden der straatverlichting te Soesterberg, alsmede van een uitbrei ding der straatverlichting langs de Banningstraat vanaf den spoorwegoverganj te Soestduinen, aansluitende op de be staande verlichting nabij den zijweg naar de Luchtvaartafdeeling verzoekt het natuurbad niet in gebruik te geven voor festiviteiten. klaagt over de onvoldoende watervoorzie ning van het pand Verl.Talmalaan 29» waarvan eigenaar is J.B.v.Luyn, Predik- heerenstr.4,Utrecht. De technisch ambte naar, belast, met de leiding Van Bouw- en Woningtoezicht adviseert tot den eigenaa' der woning een aanschrijving te richten Besloten Door het le. het reed 2e. de u bij leg wing dit Werk 't Colle ter en W dat het verzocht feesten Besloten Verl. Ts doen aai het bep£

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 335