I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ?P del gesloten wordt de afdeeling Eemland van de Vereeniging adigheiJtot Steun te plaatsen op de lij3t van Instellingen van Ül£__tot IWeldadigheid als bedoeld in art. 3 der armenwet en van i s jdeze lijst te schrappen de Vereeniging "Tot Steun" ge- tot Steulyestigd te Soest. G aaide iiifcvordt besloten den raad voor te stellen de door P.W. V voor deipuin Jr. gevraagde ontheffing van het bepaalde in art. i» op eel ip der Bouwverordening te verleenen conform het advies -g, EadaByan den Technisch Ambtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht, sectie Ineergelegd in diens rapport dd. 19 mei 1934-, no.3485/2. belast mgtoe- iheff ingl J- 'dd ge-Besloten wordt P.Stalenhoef in te lichten conform den ran eeneiinjnoud van het rapport van den Technisch Ambtenaar be- v- aan de 1 iast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht van 23 '1* greal^ei 1934, no.l/880. ■t rappc| mbtenaa en wo- ten en besloten wordt de rekeningen goed te keuren. 933. t lange:! hoor het College wordt besloten; ing te I ie. het langer laten branden der straatverlichting brei- I reeds onmiddellijk in te voeren. de I 2e. de uitbreiding der straatverlichting te behandelen overgaJijl Bij het voorstel vernieuwing BanningstraatBe aan- de be- I leg kan alsdan zoo noodig tegelijk met wegvernieu- jweg I wing worden uitgevoerd. Tevens wordt besloten over dit laatste inmiddels advies te vragen aan Openbare Werken. ebr uik 'oorzie- 29, 'redik- l ambte- ouw- eJl eigenaaj ichten t College besluit den Raad voor te stellen Burgemees ter en Wethouders te machtigen adressant te berichten dat het bestuur van de stichting natuurbad zal worden verzocht het natuurbad zoo min mogelijk voor openbare feesten ter beschikking te stellen- Besloten wordt J.B.van Luyn, eigenaar van het pand Verl. Talmalaan 29 ^an te schrijven dit perceel te doen aansluiten aan het waterleidingnet, op grond van het bepaalde in art.21 der woningwet. L 1:1 lil I 3 'HlL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 336