Afzender of voorsteller Korte innoud Datum num mer 637 636 639 640 Bestuur afdeeling Amersfoort led. Aannemersbond N.I.V.A. Techn. Ambtenaar Openbare V/erken. Pensioenraad te s-Gravenhage 641 Gemeente-secreta? ris. 642 Birecteur der ge meentebedrijven Amersfoort. tot het doen aansluiten van het percee aan het waterleidingnet. vraagt inschakeling van aannemers bij de uitvoering van merken in werkver schaffing zendt ter kennismaking een exemplaar harer statuten en het huishoudelijk re glement, alsmede de door haar vastgesti de honorariumtabel en bepalingen, vast stellende de rechtsverhouding tusschen architect en opdrachtgever. an dit sc ■t College neld kenni bericht omtrent het beplant of bezaaid zijn van eenige gemeente-perceelen waarvan de huur tegen Februari is oog zegd. medegedeeld wordt, dat Boomhouwer en Kok den grond nog bewerken. doet toekomen: a. een opgaaf van de namen enz. van de op 1 Juli 1922 en latere tijdstippen t/m 15 Sept. 1931 in dienst dezer gs kan wordei meente zijnde ambtenaren; b. een berekening van de voor bovenbe doelde anbtenaren verschuldigde pen' sioensbijdragen over het tijdvak 1 Juli 1922 t/m 31 Dec.1931 en verzoekt mede te deelen of Burge meester en Wethouders zich met deze opgaaf kunnen vereenigen. Bet Colleg slissing 1 e, jronden ki Besloten der Vereer vraag vraagt de beslissing van het College 01 trent de vraag of het tegoed van den ge wezen boekhouder bij Openbare Werken zijnde f.19,25 kan worden uitbetaald. Be heer Jansen had te vorderen f.83,75 Hij was aan de gemeente schuldig f*39»5°> alzoo tegoed f.44,25* Hiervan betaald aan de curatrice in zijn fail- üsement f.25»-" blijft tegoed f.19,25' zendt kostprijsberekening over het jaar 1933 van de voor Amersfoort benoodigde hoeveelheid gas, waaruit blijkt dat de gasprijs voor Soest over het tijdvak 1 Mei 1934 - 30 April I935 3*4399 cent per M3 zal bedragen. Besloten 1 Besloten w deze ter k tij het Ga

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 337