sf Jut BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen percee; rs bij kver- plaar lijk re astge n, vast usschen Sti fan dit schrijven is kennisgenomen. 't College heeft van statuten enz. als hiernevens ver- oeld kennisgenomen. bezaaid Het College besluit tot intrekking van de genomen be ien, slissing tot huuropzeggingvergadering 16 Mei 1934. 2e IA is opge* gronden kunnen in gebruik blijven der oude huurders. er en van de stip dezer besloten wordt het geval voor te leggen aan het Bestuur der Vereeniging van lied. Gemeenten meer in het bijzonder e vraag of op betaling van de rente aanspraak gemaakt ,n worden. ovenbe- gde pen- ivak 1 f Burge- et deze Llege oi' a den ge erken taald f.33,75 z Hiervan n fail- f.19.25' Besloten wordt het tegoed ad f.19,25 uit te betalen. iet jaarbesloten wordt den Raad de berekening over te leggen en ----- --deze ter kennis te brengen van den Technisch -vmbtenaar Dodigde dat de jdvak .4399 bij het Gasbedrijf. Dó

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 338