Volg- num- l Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 643 J.Kouwenhoven Vredehofstraat 5 Soest. 644 P.L.Bankmeijer Birkstraat $1 A Soest. 645 H.Wassenaar, Kolo nies eg 14 Soe3t. vraagt vergunning tot het mogen plaat sen van horden met het opschrift "ijs" aan den hoofdweg hij de richtingaanwij. zers vo'ór het door hem bewoonde perceel Be Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht en de Inspecteur van Politie adviseeren a; wijzend op dit verzoek te beschikKen, daar verzoeker voldoende gelegenheid heeft om aan zijn woning een reclame bord aan te brengen. vraagt vergunning tot het mogen aanbrei gen van een lichtreclame aan zijn per ceel. Be Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht en de Inspecteur van Politie adviseeren dt gevraagde toestemming te verleenen. deelt mede, dat door den heer Hendriks Kolonies eg 12 aan den voorkant varf°&ie; woning een houten schutting is geplaat waardoor het uitzicht wordt belemmerd. Omtrent deze zaak wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en wo ningtoezicht. Besloten van J «Koi nisch Amt specteur en 2ö Mei Besloten gunstig 1 den Techi den Insp< 3493/2 ei ingebracl Wordt bes deponeer<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 339