53 55 57 Volg- num- Afzender of voorsteller Korte mer 52 54 Techn. Ambtenaar Openbare "/erken. Techn. Ambtenaar Openbare ierken. .Ij'.Hi euvje nhu i s Van /eedestr.23 Soest Techn. Ambtenaar Gt>enbare /erken Ie Afdeeling ter Secretarie Ie Afdeeling Secretarie. ter Te clan. Ambtenaar Openbare /erken. vraagt machtiging tot het uitschrijven eener openbare aanbesteding vo r de le vering van benzine in 1934, en biedt ter goedkeuring aan de desbetreffende voorwaarden omtrent deze levering. deelt mede, dan G.C.van Dijk afziet vaJ den aankoop van den ouden vuilniswagen zoodat het desbetreffend besluit van Burgemeester en /ethouders kan worden ingetrokken. deelt meae zich in de gemeente te hebctj gevestigd als electricien, en vraagt ir aanmerking te mogen komen voor eventuei le leveranties en werkzaamheden. De Technisch imbtenaar belast met de leiding van Openbare Verken adviseert adressant eerst dan op de lijst van^le- veranciers te plaatsen zoodra hij één jaar in deze gemeente woonachtig is en als goed zakenman bekend is komen te staan. deelt mede, dat A.A.v.d.Zouwen niet heeft vold3,an aan de bepalingen voorko mende in artt. 2 en 10 der overeenkomsl voor het ophalen van asch en vuilnis, en zendt een afsc rift van een door he: aan van der douwen te dezer zake gezon den schrijven. Te zijner tijd zal hij hieromtrent nader berichten. biedt ter goedkeuring aan het OUT TERP der aan de .V. Utrechtsch advertentie- blad, te Soest te verleenen vergunning tot uitbreiding en wijziging der inric'r;| ting tot het vervaardigen van reclame platen en drukwerk, in het perceel i id- delwijkstraat 21, kadastra- 1 bekend ge meente Soest, in sectie A.I833. biedt ter goediceuring aan het OUT '/BRi; der aan de li.V.Photax, te Soest te ver leenen vergunning tot uitbreiding der bestaande inrichting tot het vervaardi gen van fotografische producten, gele gen aan de De Baaufortlaankadastraal bekend gemeente Soest, in sectie D.157'3 zendt kostenopgaaf ,van de uitgevoerde reparatie der Bord-auto. ■Co gro inschr wissel van fi ving v riet be Confon beslot* liotif ic Het onf Het ont Beslote te van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 33