Jf- Afdeeling Aanmerkinge srzoek Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no.35/ Jf- de nuo. 82, wordt besloten de aanvrage no.2/291 in te willigen. ien Coa- rovincie q Rosen- it, het begroet verte- k Gezag pt datl voldoe- e belan- volking, rgemeest ster 1 b. Hiertoe wordt besloten, l? Js HjJ voorlocajïïet gevraagde verlof wordt verleend overeenkomstig het Jf- eel Burtflbe sluit hiernevens als bijlage gevoegd. e Coxnmis||'t College heeft kennis genomen van dit schrijven. Besloten wordt in voorkomende gevallen met den inhoud rekening te houden. Voorts wordt besloten aan Openbare iïerken een afschrift van dit schrijven te zenden. r Bouw-| wonin- a aan de| et de ngt hier|| en dd. de advie| Mei Besloten wordt; le. Het besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 24 April j.1. in te trekken. 2e. den Raad voor te stellen op het verzoek van B.Zee afwijzend te beschikken. 3e. aan adressant te berichten dat den Raad een afwij zend voorstel aangaande zijn verzoek zal worden aan geboden. V Jf- :"V TA r Bouw en bloi n de Sti naar be n Won in ies uit no.4/ jven dd' sie brem zoek, d< Besloten wordt: le. Het besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 13 April j.1. in te trekken. 2e. den Raad voor te stellen afwijzend te beschikKen op het verzoek van J.L.v.d.Lichte. 3e. adressant mede te deelen dat den Raad zal worden voorgesteld op zijn verzoek afwijzend te beschikken f yXL). O/J 3 5 Uj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 344