Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer 652 6 53 054 6 55 656 6 57 Techn.Ambtenaar Openbare V/erken. N.V. "O.B.I.M." Soest. te Ged.Staten dezer provincie T e chnAmb t enaar Openbare "Verken. Soest. R.K.Bouwvereeniging "St.Joseph" te Soest. Fino-fabriek, Soest- dijk, E.J.Holtrust Korte inhoud bericht dat de kosten van verbetering der speelplaats in de Kerkebuurt, op de wijze als geschied is bij de Mariaschoo if.lOGG,zullen bedragen. Opgemerkt wordt, dat onder de te verharden opper vlakte is begrepen een gedeelte grout plm. ^2 behoorende bij den tuin der ambtswoning deelt mede dat zij Gedeputeerde Staten door middel van een bezwaarschrift in kennis zal stellen van de wijze, waarop Burgemeester en 7/ethouders gemeend heb ben hare aanbiedingen vanaf October 192; te moeten behandelen. deelen ten aanzien van het raadsbesluit van 3° April 1934» 4e afdeeling no.21/ 310 mede dat het hun in verband met de zeer onzekere kansen van een natuurbad noodzakelijk voorkomt, dat het overscho op de exploitatie wordt gereserveerd on te kunnen dienen tot dekking van nadee- lige uitkomsten in volgende jaren en ve; zoeken den raad uit te noodigen aan hun bezwaar tegemoet te komen. deelt mede dat de door hem op nota no. II487 gedeclareerde kosten wegens aankoo, van sigaren door de arbeiders v.d.Bedum en Vos naar zijn meening wel voor reke ning der gemeente dienen te worden geno1 men, aangezien deze arbeiders vrijwillii de gemaakte overuren niet hebben gede clareerd. dient van bericht op een adres van de lïïed. de Wit, Schoolweg no.2a te Soester' berg inzake het huren van een woning harer vereeniging. deelt mede, dat door hem bij beroepsclri dd. 28 Mei 1934 hooger beroep werd aang teekend tegen de door Burgemeester en Wethouders op 16 Mei 1934 genomen be slissing, waarbij de door hem gevraagd6 vergunning tot uitbreiding der bestaand inrichting voor het maken van bouillon producten in het gebouwtje aan de K.Mel weg, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.5052 werd geweigerd. Het Colle plaats de de wijze te verzoe beschikba te brenge viorden in Burgemeee schrijver Besloten Besloten ter kenni te stelle en ïifethoi Ged. Stal Aangeziei naarbei Mei 1934 overuren ken van Besloten santé te verleend hennisge

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 345