f <v Ai .ering op de ■iaschoo lerkt l opper grout ;uin der Staten -ft in waarop snd het >ber 192; jbeslui no.21/ met de ;uurbad iverscho' reerd oa i nadee- in en ven aan hun ita no. 1 aankoo, d.Bedum >r reke Len geno •ijwilli, l gede ran de Soestei >ning 'oepschi >rd aang ;er en in be- i vraagde )e staand millon- Le K.Mel Soest, Eet College besluit den raad voor te stellen de speel- plaats der school in de Kerkebuurt te doen verbeteren op de wijze als door den Technisch Ambtenaar voorgesteld en"*1 te verzoeken daarvoor uit den kapitaaldienst f.1000, beschikbaar te stellen. Alvorens dit besluit ten uitvoer te brengen zal het advies der Commissie Openbare Werken vsorden ingewonnen. Burgemeester en Wethouders hebben kennis genomen van het tP schrijven. Besloten wordt het bezwaarschrift af te wachten. Besloten wordt het schrijven van de Oedeputeerde Staten ter kennisneming den raad aan te bieden, en daarbij vour te stellen het oorspronkelijke voorstel van Burgemeester^, en Wethouders dat overeenkomt met het inzicht van de ""yï/p Ged. Staten aan te nemen. Aangezien uit een nader rapport van den Technisch Ambte naar, belast met de leiding van Openbare .Verken, dd. 26 Mei 1934, is gebleken dat de bedoelde arbeiders geen overuren hebben uitbetaald gekregen, wordt het verstrek ken van sigaren ditmaal goedgekeurd. Besloten wordt den Haad machtiging te vragen om adres- 7-r santé te berichten dat geen tusschenkomst kan worden verleend. ennisgenomen van het schrijven door t College. eJi' fuP.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 346