Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer 65Ö 659 660 Ged.Staten. F.L.Dankmeyer J.Korst en 10 man. Korte inhoud doen eenige mededeelingen met betrekkin tot het destructie-vraagstuk. vraagt om zijn verlof A tevens geldig doen zijn voor de bovenlocaliteit van het perceel Birkstraat no«5lA. Blijkens het rapport van den Technisch Imbtenaar van Bouw- en .Woningtoezicht dd. 30 Mei 1934, no.lÖ/12 is aan de doo; den Inspecteur van de Volksgezondheid diens beschikking van 24 Maart 1934, 0, 221/3 gestelde voorwaarde voldaan, zoo dat tegen inwilliging van net verzoek geen bezwaar bestaat. verzoeken uitbetaling schorsingsdag, er kennen fout. iet oor Burg mededeeli van reker gevre besluit l Besloten en Maats* slissing

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 347